Telugu bible quiz || తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Daily Bible Quiz in Telugu

 10 Bible Quiz Questions in Telugu for Daily Bible Quiz

Telugu Daily Bible trivia quiz questions for 5th January 2023

Bible Quiz, Bible Trivia, Bible Trivia Questions, Bible Quiz Questions, Bible Questions, Bible Quiz Questions and Answers, Bible Trivia Questions and Answers, Bible Quiz With Answers, Bible Quiz for Youth, Bible Quiz Questions and Answers for Adults, Bible Questions and Answers for Adults, Bible Question and Answer, Bible Trivia Quiz, Bible Trivia Games, Bible Quiz for Adults, Hard Bible Questions, Bible Quiz Games, Daily Bible Quiz, Hard Bible Quiz, Christian Bible Quiz, Bible Quiz  With Answers, Bible Knowledge Quiz, Bible Quiz Multiple Choice, Online Bible Quiz, General Bible Quiz, Bible Quiz Questions and Answers, Bible Quizzes, Bible Trivia Quizzes, Bible Quizzes and answers, Bible Quizzes Questions, Bible Quizzes Questions and Answers, Bible Trivia  Questions and Answers, Bible Quiz With Answers, Bible Quizzes for Youth
Daily Bible Quiz in Telugu

1/10
యోసేపు పదిమంది అన్నలు ఐగుప్తులో ఏమి కొనబోయిరి?
A: బంగారము
B: సాంబ్రాణి
C: బోళము
D: ధాన్యము
2/10
అసత్యమైన వ్యర్థదేవతలయందు లక్ష్యముంచువారు దేనిని విసర్జింతురు?
A: తమ బలాధారమును
B: తమ లాభాధారమును
C: తమ క్షేమాధారమును
D: తమ కృపాధారమును
3/10
బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాలీయులను కెదెషు నకు పిలిపించినప్పుడు ఎంతమంది మనుష్యులు అతని వెంట వెళ్లిరి?
A: ఐదువేలమంది
B: పదివేలమంది
C: ఇరువదివేలమంది
D: ముప్పదివేలమంది
4/10
ప్రతి విశ్రాంతిదినమున పౌలు సమాజమందిరములో తర్కించుచు, ఎవరిని ఒప్పించుచుండెను?
A: యూదులను, గ్రీసు దేశస్థులను శాస్త్రులును
B: యూదులను, సమరయులను
C: పరిసయ్యులను
D: పరిసయ్యులను, సద్దూకయ్యులను
5/10
యేసు పునరుత్తానుడై వచ్చినప్పుడు, పండ్రెండు మందిలో ఒకడైన ఎవరు లేకపోయెను?
A: సీమోను పేతురు
B: ఇస్కరియోతు యూదా దిదుమ అనబడిన
C: తోమా
D: అల్ఫాయి కుమారుడగు యాకోబు
6/10
వీరిలో సాతాను ఎవరిలో ప్రవేశించెను?
A: పేతురులో
B: తోమాలో
C: యూదాలో
D: ఫిలిప్పులో
7/10
దేవుని వాక్యము ప్రబలమై శిష్యుల సంఖ్య బహుగా ఎక్కడ విస్తరించెను?
A: యెరూష లేములో
B: సమరయలో
C: గలిలయలో
D: నజరేతులో
8/10
యాజకులలో అనేకులు నకు లోబడిరి?
A: పాపమునకు
B: శాపమునకు
C: శాశనమునకు
D: విశ్వాసమునకు
9/10
బరబ్బను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునట్లు వారిని ఎవరు ప్రేరేపించిరి?
A: శాస్త్రులు
B: పరిసయ్యులు
C: సద్దూకయ్యులు
D: ప్రధానయాజకులు
10/10
యేసయ్య తన వాడుక చొప్పున ఒలీవల కొండకు వెళ్లగా ఆయనవెంట ఎవరు వెళ్లిరి?
A: శిష్యులు
B: శాస్త్రులు
C: జనులు
D: యూదులు
Result:

January Month Bible Quiz