Bible Quiz in telugu | Telugu Bible Quiz | Bible Questions and answers | Telugu bible quiz questions and answers from Revelation

1➤ ప్రకటన గ్రంథం వ్రాసింది ఎవరు?

1 point

2➤ యేడు దీపస్తంభములు-----సంఘములు

1 point

3➤ యోహాను ఏ దీపమునందు ఉన్నాడు?

1 point

4➤ మృతులలోనుండి ఆసంభూతునిగా లేచింది ఎవరు?

1 point

5➤ ఏడు నక్షత్రములు ఎన్ని సంఘములకు దూతలు?

1 point

6➤ బిలాము బోధను అనుసరించువారు ఏ సంఘంలో ఉన్నారు?

1 point

7➤ ఎంతవరకు నమ్మకముగా ఉండాలి?

1 point

8➤ మొదట ఉండిన ప్రేమను వదిలినది ఏ సంఘము?

1 point

9➤ మొదటి క్రియలు చేయమని యోహాను ఏ సంఘానికి చెప్పాడు?

1 point

10➤ యెజెబెలను స్త్రీని ఉండనిచ్చినది ఏ సంఘం?

1 point

11➤ చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేనిది ఏ సంఘం?

1 point

12➤ నీవు మృతుడవే అని యోహాను ఏ సంఘాన్ని అంటున్నాడు?

1 point

13➤ దౌర్భాగ్యుడవు అని యోహాను ఏ సంఘాన్ని అంటున్నాడు?

1 point

14➤ మొదటి క్రియలు చేయమని యోహాను ఏ సంఘానికి చెప్పాడు?

1 point

15➤ ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొన్నది ఏ సంఘం?

1 point

16➤ తమ కిరీటములను ఆ ------- ఎదుట వేసిరి?

1 point

17➤ సింహాసనము ఎదుట సాగిలపడిన పెద్దలు ఎంతమంది?

1 point

18➤ నాలుగు జీవులలో ప్రతి జీవికి ఎన్ని రెక్కలు ఉన్నాయి?

1 point

19➤ సింహాసనము ఎదుట దేనిని పోలిన సముద్రమున్నట్టుంది?

1 point

20➤ సింహాసనములో నుండి ఏం బయలుదేరుతున్నాయి?

1 point

21➤ గ్రంథానికి ఎన్ని ముద్రలు ఉన్నాయి?

1 point

22➤ దేవదూతల సంఖ్య----కొలదిగా ఉండెను?

1 point

23➤ ఆమెన్ అని చెప్పిన జీవుల సంఖ్య ఎంత?

1 point

24➤ వారు భూలోకమును ఏలుదురని--------పాట పాడుదురు

1 point

25➤ .గొఱ్ఱపిల్లకు ఎన్ని కన్నులు ఉండెను?

1 point

26➤ దేనారము అంటే ఎన్ని రూపాయలు?

1 point

27➤ దేనారమునకు ఎన్ని యవలు?

1 point

28➤ మూడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఏ రంగు గుఱ్ఱం కనిపించింది?

1 point

29➤ రెండవ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఏ రంగు గుఱ్ఱం కనిపించింది?

1 point

30➤ పాండుర వర్ణముగల గుఱ్ఱముమీద కూర్చున్నవాని పేరు ఏమిటి?

1 point

31➤ భూమియొక్క నాలుగు దిక్కులలో ఎన్ని దేవదూతలు నిలిచి ఉన్నాయి?

1 point

32➤ యూదా గోత్రములో ముద్రింపబడినవారు ఎంతమంది?

1 point

33➤ దేవుని ముద్రగల వేరొక దూత ఏ దిశ నుంచి పైకి వచ్చింది?

1 point

34➤ ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నింటిలో ముద్రింపబడినవారి సంఖ్య ఎంత?

1 point

35➤ భూమికి హాని కలుగజేయుటకు అధికారము పొందిన దూతల సంఖ్య ఎంత?

1 point

36➤ యేడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు పరలోకమందు ఎంతసేపు నిశ్శబ్దముగా ఉంది?

1 point

37➤ ఏడు బూరలు పట్టుకొని ఉన్న దేవదూతల సంఖ్య ఎంత?

1 point

38➤ మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు చెట్లలో ఎన్నవ భాగము కాలిపోయెను?

1 point

39➤ రెండవ దూత బూర ఊదినప్పుడు ఓడలలో ఎన్నవ భాగము నాశనమాయెను?

1 point

40➤ మూడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు నక్షత్రాలలో ఎన్నవ భాగము చీకటి కమ్మెను?

1 point

41➤ ఆ పొగలో నుండి----భూమి మీదకి వచ్చెను?

1 point

42➤ హెబ్రీ భాషలో పాతాళపు దూత పేరు ఏమిటి?

1 point

43➤ గ్రీసుదేశపు భాషలో పాతాళపు దూత పేరు ఏమిటి?

1 point

44➤ మొదటి శ్రమ గతించిన తరువాత ఎన్ని శ్రమలు వచ్చును?

1 point

45➤ యూఫ్రటీసు నదియొద్ద బంధింపబడియున్న దూతల సంఖ్య ఎంత?

1 point

46➤ ఆయన తన కుడి పాదము దేనిమీద మోపాడు?

1 point

47➤ ఆయన తన ఎడమ పాదము దేనిమీద మోపాడు?

1 point

48➤ ఆయన ఆవిర్భవించినప్పుడు ఎన్ని ఉరుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికెను?

1 point

49➤ చిన్నపుస్తకం తింటే నోటికి ----------లా ఉంటుంది.

1 point

50➤ చిన్నపుస్తకం తిన్న తరువాత కడుపుకు------ఆయెను

1 point

51➤ వారు ఎన్ని నెలలు పరిశుద్ధ పట్టణమును కాలితో తొక్కుతారు?

1 point

52➤ నేను నా-----సాక్షులకు అధికారము ఇచ్చెదను

1 point

53➤ వారు గోనెపట్ట ధరించుకొని ఎన్ని దినములు ప్రవచింతురు?

1 point

54➤ ------శ్రమ గతించెను

1 point

55➤ ఇదిగో----శ్రమ త్వరగా వచ్చుచున్నది

1 point

56➤ మహాఘటసర్పముకు ఎన్ని తలలు ఉన్నాయి?

1 point

57➤ ఘటసర్పముతో యుద్ధము చేసిన దూత పేరు ఏమిటి?

1 point

58➤ అపవాది మరొకపేరు ఏమిటి?

1 point

59➤ అపవాది ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉంది?

1 point

60➤ ఘటసర్పము తలమీద ఎన్ని కిరీటాలున్నాయి?

1 point

61➤ క్రూరమృగము ---- -లో నుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని

1 point

62➤ నేను చూచిన ఆ మృగము------ని పోలియుండెను

1 point

63➤ గొట్టెపిల్ల కొమ్మువంటి--------కొమ్ములు దానికుండెను

1 point

64➤ ఆ సంఖ్య ఎంత?

1 point

65➤ మనుష్యుల యెదుట ఏం దిగివచ్చునట్టుగా గొప్ప సూచనలు చేయుచున్నది?

1 point

66➤ ఆ గొట్టెపిల్ల ఏ పర్వతముమీద నిలువబడియుండెను?

1 point

67➤ భూలోకమునుండి కొనబడినది ఎంతమంది?

1 point

68➤ ఇంకొక దూత ఏ లోకమందున్న ఆలయమునుండి వెడలివచ్చెను

1 point

69➤ వారి-------- వారి వెంట పోవునని ఆత్మ చెప్పుచున్నాడు

1 point

70➤ యేసును గూర్చిన విశ్వాసమును గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ------ఇందులో కనబడును

1 point

71➤ యేడుగురు దూతలు ఎన్ని తెగుళ్లు చేత పట్టుకొని ఉన్నాయి?

1 point

72➤ యేడు ----------పాత్రలను ఆ యేడుగురు దూతలకిచ్చెను.

1 point

73➤ ప్రభువా,దేవా,సర్వాధికారీ, నీ క్రియలు-------

1 point

74➤ ప్రభువా, నీవు మాత్రము----

1 point

75➤ సాక్ష్యపుగుడార సంబంధమైన ఆలయం ఎక్కడ తెరవబడింది?

1 point

76➤ దేవుని కోపముతో నిండిన పాత్రలు ఎన్ని?

1 point

77➤ ప్రసిద్ధమైన మహా పట్టణము ఎన్ని భాగములాయెను?

1 point

78➤ ఏ దూత తన పాత్రను వాయుమండలముమీద కుమ్మరించెను?

1 point

79➤ ఎన్ని మణుగుల పెద్దవడగండ్లు ఆకాశము నుండి మనుష్యుల మీద పడెను

1 point

80➤ ప్రతి ------పారిపోయెను

1 point

81➤ ---------ఆమెతో వ్యభిచరించిరి

1 point

82➤ నీవు చూచిన ఆ ------ భూరాజులనేలు ఆ మహా పట్టణమే

1 point

83➤ వీరు ఏకాభిప్రాయముగలవారై దేన్ని ఆ మృగమునకు అప్పగింతురు?

1 point

84➤ ఆ పదికొమ్ములు ఎంతమంది రాజులు?

1 point

85➤ ఇందులో -------గల మనస్సు కనబడును

1 point

86➤ దాని పాపములు------ అంటుచున్నవి

1 point

87➤ ------స్వరము నీలో ఇక ఎన్నడును వినబడవు అని చెప్పెను

1 point

88➤ నీ ప్రాణమునకు ఇష్టమైన-----నిన్ను విడిచిపోయెను

1 point

89➤ నీ-------భూమిమీద గొప్ప ప్రభువులైయుండిరి

1 point

90➤ --------కూలిపోయెను

1 point

91➤ ఆయన తీర్పులు ఏమైయున్నాయి?

1 point

92➤ ---------- గుఱ్ఱమొకటి కనబడెను

1 point

93➤ దేనిలో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొనియుండెను

1 point

94➤ వారి మాంసమును------ కడుపారతినెను

1 point

95➤ ఒక దూత------బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని

1 point

96➤ అచ్చట ఆ---------ను అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు

1 point

97➤ ఈ అగ్నిగుండము -----మరణము

1 point

98➤ మరణమును-------ను అగ్నిగుండములో పడవేయబడుదురు

1 point

99➤ ఎన్ని సంవత్సరములు తరువాత సాతాను చెరలోనుండి విడిపింపబడును

1 point

100➤ ఎన్ని సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యము చేసిరి?

1 point

101➤ క్రింది వానిలో రెండవ మరణానికి అర్హులు ఎవరు?

1 point

102➤ పరిశుద్ధ పట్టణమును ఏ కఱ్ఱతో కొలిచారు?

1 point

103➤ పరిశుద్ధ పట్టణము యొక్క కొలత ఎన్ని కోసులు?

1 point

104➤ పరిశుద్ద పట్టణము యొక్క నాలుగవ పునాది పేరు ఏమిటి?

1 point

105➤ పరిశుద్ధ పట్టణము యొక్క దీపము ఎవరు?

1 point

106➤ నది యొక్క ఇరు ప్రక్కల ఏముంది?

1 point

107➤ జనములను స్వస్థపరుచుటకు ఏ వృక్షపు ఆకులు వినియోగిస్తారు?

1 point

108➤ యోహాను ఎవరి పాదముల మీద సాగిల పడబోయాడు?

1 point

109➤ ఈ గ్రంథములోని-------వాక్యములు గైకొనువాడు ధన్యుడు

1 point

110➤ తమ ----------లను ఉదుకు కొనువారు ధన్యులు

1 point

You Got