"ప్రాణము" అనే అంశము పై ప్రత్యేకమైన క్విజ్ Special Bible Quiz on Life | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz

1/15
దేహమునకు ఏది ప్రాణము?
A గుండె
B కాలేయము
C ఉదరము
D రక్తము
2/15
ప్రాణమునకు యెహోవా ఏమి చేయును?
A కాపాడును
B భద్రపరచును
C సేదదీర్చును
D దప్పికదీర్చును
3/15
ప్రాణమును యెహోవా ఎక్కడ నుండి తప్పించును?
A నాశనము
B మరణము
C రోగము
D బాధలో
4/15
పాపులలో నా ప్రాణము చేర్చకుమని ఎవరు ప్రార్ధించెను?
A దావీదు
B హిజ్కియా
C యోబు
D ఆసాపు
5/15
కూపములో నుండి ప్రాణము మూర్ఛిల్లగా ఎవరు యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసికొనెను?
A ఆమోసు
B యోనా
C యోవేలు
D యోబు
6/15
ఎక్కడ నుండి యెహోవా ప్రాణమును లేవదీయును?
A గుంటలో
B ఊబిలో
C పాతాళము
D నాశనము
7/15
మన ప్రాణమును విడిపించే యెహోవాకు మనము ఏమి చేయవలెను?
A వేడుకోవాలి
B మొర్రపెట్టాలి
C ప్రార్థించాలి
D బ్రతిమలాడాలి
8/15
దేవుడు తన యొక్క దేని చేత మన ప్రాణములను నాశనమను గోతి నుండి విడిపించును?
A దయ
B జాలి
C ప్రేమ
D కరుణ
9/15
ప్రాణము ఏమి అవ్వగా భూదింతముల యెహోవాకు మొర్రపెట్టవలెను?
A కృంగినవేళ
B భంగపడినవేళ
C బాధనొందగా
D తల్లడిల్లగా
10/15
ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో అని మన ప్రాణమును గూర్చి ఏమి చేయకూడదు?
A చింతించకూడదు
B భాధపడకూడదు
C తలంచకూడదు
D ఏడువకూడదు
11/15
కూపములో దిగిపోకుండా దేవుడు మన ప్రాణమును ఏమి చేసియున్నాడు?
A విడిపించి
B విమోచించి
C ఊతప్పించి
D రక్షించి
12/15
తన యొక్క ఎవరి ప్రాణమును యెహోవా కాపాడువాడు?
A విశ్వాసుల
B సేవకుల
C భక్తుల
D బోధకుల
13/15
రాత్రివేళ నా ప్రాణము యెహోవాను ఆశించుచున్నదని ఎవరు కీర్తన పాడుదురు?
A యెషయా
B దానియేలు
C దావీదు
D యూదాదేశజనులు
14/15
మన కొరకు యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రాణము దేనిలో మునిగి యుండెను?
A బహుబాధలో
B బహు నిట్టూర్పులో
C బహు దు:ఖములో
D బహు భారములో
15/15
మన ప్రాణములను ఏమి చేయుటకు క్రీస్తు తన ప్రాణమును అర్పించెను?
A కాపాడుటకు
B రక్షించుటకు
C భద్రపరచుటకు
D పైవన్నియు
Result: