"గురువు"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ "గురువు" అనగా అర్ధమేమిటి?

1 point

2➤ ఎవరిని మాత్రమే "భోధకుడు"మరియు "గురువు" అని పిలువవలెను?

1 point

3➤ బోధకుడైన యేసు మొదట ఎంతమంది, తర్వాత ఎంతమంది శిష్యులను ఏర్పర్చను?

1 point

4➤ పరిశుద్ధ గ్రంథములో మొదటగా "గురువు" అని పిలువబడిన ప్రవక్త ఎవరు?

1 point

5➤ దేనిని గూర్చి ధ్యానించినయెడల అది మనకు బోధించును?

1 point

6➤ బోధించుట యందు జాగ్రత్తగా ఉండమని పౌలు ఎవరిని హెచ్చరించెను?

1 point

7➤ ఒకడు బోధించిన యెడల వేటిని బోధించినట్టు బోధింపవలెను?

1 point

8➤ కాలమును బట్టి చూచితే, నిత్యరక్షణ పొందిన మనము ఎలా ఉండాలి?

1 point

9➤ సంపూర్ణాధికారముతో, దుర్భోధను ఖండించుచుండుమని పౌలు ఎవరికి చెప్పెను?

1 point

10➤ దేవుని ఆజ్ఞలను గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు ఎక్కడ గొప్పవాడనబడును?

1 point

11➤ జనులు ఎటువంటి బోధను సహింపక దురదచెవులు గలవారై యున్నారు?

1 point

12➤ క్రీస్తు బోధ యందు నిలిచి యుండువాడు ఎవరెవరిని అంగీకరించును?

1 point

13➤ మానుభవమునకు, ఓపికకు; ప్రభువు నామమున బోధించిన ఎవరిని మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి?

1 point

14➤ దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానము చొప్పున పత్రికలన్నిటిలోను బోధించుచున్నది ఎవరు?

1 point

15➤ నీ కట్టడలను నాకు బోధింపుము; నీ ఉపదేశమార్గమును నాకు బోధపరచుము; ఈ వాక్య రిఫరెన్స్?

1 point

You Got