"వృధాప్యం" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ "వృద్ధులు" అనగా ఎవరు?

1 point

2➤ హిమమువలె ధవళమైన వస్త్రము ధరించుకొని సింహాసనముపై కూర్చున్న "మహా వృద్ధుడిని"దర్శనములో చూచినదెవరు?

1 point

3➤ మంచి "వృద్ధాప్యమందు "పాతిపెట్టబడుదువని ఎవరికి యెహోవా చెప్పెను?

1 point

4➤ "తలనెరసిన (వృద్ధాప్యము)" యాకోబును,అవసానకాలములో చూచుకున్నది ఎవరు?

1 point

5➤ "వృద్ధాప్యములో" కండ్లు కానరాని స్థితిలో ఉన్న ఏ ప్రవక్తతో యెహోవా మాట్లాడుచున్నాడు?

1 point

6➤ "వృద్ధాప్యములో" ఎవరి హృదయమును అతని భార్యలు ఇతర దేవతల తట్టు త్రిప్పిరి?

1 point

7➤ "వృద్ధాప్యములో"దేవుని మందసము పట్టబడిందని విని వెనుకకుపడి మెడ విరిగి చనిపోయినది ఎవరు?

1 point

8➤ "వృద్ధాప్యములో"నున్న ఎవరికి దేవుడు సంతానమును అనుగ్రహించెను?

1 point

9➤ "ముసలి" వాడవైనప్పుడు నీకిష్టము కాని చోటికి వేరొకడు నిన్ను మోసుకొని పోవునని, యేసు ఎవరితో అనెను?

1 point

10➤ "వృద్ధాప్యములో" ఎవరి కొరకు పౌలు ఫిలేమోనును వేడుకొనెను?

1 point

11➤ "వృద్ధుల" కంటే నాకు విశేషజ్ఞానము కలదు; ఈ వాక్యము రిఫరెన్స్?

1 point

12➤ "వృద్ధులకు "ఏది సౌందర్యము?

1 point

13➤ "ముదిమి"(వృద్ధాప్యము) యందు ఎవరిని నిర్లక్ష్య పెట్టకూడదు?

1 point

14➤ అంత్యదినముల యందు ఎవరు కలలు కందురు?

1 point

15➤ ముదిమి వచ్చువరకు, తలవెండ్రుకలు నెరయువరకు మనలను ఎత్తుకొనునది ఎవరు?

1 point

You Got