"నిర్లక్ష్యము" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ నిన్ను కనిన నీ తండ్రి ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తల్లి దేనియందు ఆమెను నిర్లక్ష్యము చేయకుము?

1 point

2➤ ఎవరు, ఎవరిని నిర్లక్ష్య పెట్టుచున్నారు.?

1 point

3➤ ఏవి వచ్చునప్పుడు నీవు వాటిని నిర్లక్ష్యము చేయుదువు?

1 point

4➤ నెహెమ్యా దినములలో యూదులలో కొందరు దేనిని నిర్లక్ష్యపెట్టి ఇశ్రాయేలీయులమీదికి కోపము మరి అధికముగా రప్పించెను?

1 point

5➤ రెహబాము, పెద్దలు చెప్పిన ఆలోచనను నిర్లక్ష్యపెట్టి ఎవరు చెప్పిన ఆలోచనచొప్పున వారికి కఠినముగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను?

1 point

6➤ పనికిమాలినవారు కొందరు-ఈ మనుష్యుడు మనలను ఏలాగు రక్షింపగలడని ఎవరి గూర్చి చెప్పుకొనుచు అతని నిర్లక్ష్యము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు చెవిటివాడైనట్టు ఊరకుండెను?

1 point

7➤ ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై దేనిని నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు?

1 point

8➤ నా తండ్రి మీ నిమిత్తము తన ప్రాణమును నిర్లక్ష్యపెట్టి యుద్ధము చేసి ఎవరి చేతిలోనుండి మిమ్మును విడిపించెను?

1 point

9➤ దేనిని నిర్లక్ష్యము చేయకుడి?

1 point

You Got