"తండ్రి" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఏ తండ్రి తన కుమారుని యెహోవాకు బలి అర్పించి తిరిగి పొందెను?

1 point

2➤ మొదటి కవలల తండ్రి ఎవరు?

1 point

3➤ ఐగుప్తులో నున్న తన కుమారుని యొద్దకు వెళ్ళి నివసించిన తండ్రి ఎవరు?

1 point

4➤ ఏ తండ్రి తన కుమార్తెను యెహోవాకు మ్రొక్కుబడి చేసుకొనిన ప్రకారము దహనబలిగా అర్పించెను?

1 point

5➤ గొర్రెల కాపరియై రాజుగా అభిషేకము పొందిన దావీదు తండ్రి ఎవరు?

1 point

6➤ ఇశ్రాయేలీయుల ప్రవక్త యైన సమూయేలు తండ్రి ఎవరు?

1 point

7➤ ఇశ్రాయేలీయుల మొదటి రాజు యైన సౌలు తండ్రి పేరేమిటి?

1 point

8➤ అరువది మంది కుమార్తెలు గల తండ్రి ఎవరు?

1 point

9➤ తన యింటికి కీడు కలిగినందున ఏ తండ్రి తన కుమారునికి బెరీయా అని పేరు పెట్టెను?

1 point

10➤ యెహోవా ముద్ర యుంగరముగా చేసిన జెరుబ్బాబెలు తండ్రి పేరేమిటి?

1 point

11➤ యేసు శిష్యుడైన మరొక యాకోబు తండ్రి ఎవరు?

1 point

12➤ కన్యకలుగా ఉండి ప్రవచించు నలుగురు కుమార్తెలు కలిగిన తండ్రి ఎవరు?

1 point

13➤ పత్మాసు ద్వీపమున పరవాసివై ఆత్మవశుడై యున్న యోహాను తండ్రి పేరేమిటి?

1 point

14➤ పరలోకరాజ్యము యొక్క తాళపుచెవులు క్రీస్తు నొద్ద నుండి పొందుకొన్న పేతురు తండ్రి పేరేమిటి?

1 point

15➤ తన ఏకైక కుమారుని మనుష్యుల పాప విమోచనకై బలిగా అర్పణగా అర్పించిన తండ్రి ఎవరు?

1 point

You Got