"యేసు క్రీస్తు సిలువ శ్రమలు" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz with answers

1/15
శ్రమలలొ యెహోవాకు ఏమి చేయగా ఆయన ఉత్తరమిచ్చును?
A మొర్రపెట్టగా
B వేడుకొనగా
C బ్రతిమలాడగా
D విలపించగా
2/15
ఎవరు మొర్రపెట్టగా యెహోవా ఆలకించి వారి "శ్రమల"న్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును?
A బుద్ధిమంతులు
B దీర్ఘశాంతులు
C నీతిమంతులు
D న్యాయవంతులు
3/15
"శ్రమ" సంభవించినపుడు ప్రార్ధన చేయవలెనని ఎవరు అనెను?
A యూదా
B యాకోబు
C పౌలు
D పేతురు
4/15
దేవుని ప్రజలతో "శ్రమ"అనుభవించుట మేలని ఎవరు యోచించెను?
A ఇస్సాకు
B యాకోబు
C యోసేపు
D మోషే
5/15
అభ్యంతరముల వలన ఎవరికి "శ్రమ"?
A లోకమునకు
B దేశములకు
C నరులకు
D జీవులకు
6/15
ఏమి చేసి "శ్రమ"పడుట బహుమంచిది?
A న్యాయము
B ఉపకారము
C ధర్మము
D మేలు
7/15
"శ్రమలను" అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన వారమని ఏ సంఘముతో పౌలు అనెను?
A గలతీ
B థెస్సలోనీక
C కొలొస్సి
D ఎఫెసి
8/15
అన్ని విషయములలో ఎలా యుండి "శ్రమ"పడవలెను?
A వినయముగా
B విధేయతతో
C మితముగా
D జ్ఞానముగా
9/15
ఎవడైనను అన్యాయముగా "శ్రమ" నొంది దేవుని గూర్చిన ఏమి కలిగి దుఃఖము సహించిన యెడల అది హితమగును?
A భారహృదయము
B దీర్ఘశాంతము
C మంచి ఆలోచన
D మనస్సాక్షి
10/15
దేవుడు అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను "శ్రమల" ద్వారా ఏమి చేయుట ఆయనకు తగును?
A హెచ్చించినట్టుగా
B సంపూర్ణునిగా
C నలుగగొట్టునట్లుగా
D బాధపెట్టునట్టుగా
11/15
స్క్యనమథ్రముండు ఎటువంటి "శ్రమ" అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యజీవమహిమకు భారము కలుగజేయుచున్నది?
A సుళువైన
B చులకని
C తేలికైన
D నిందని
12/15
క్రీస్తు "శ్రమలను"గూర్చి నేను సాక్షినని ఎవరు అనెను?
A యాకోబు
B యూదా
C పౌలు
D పేతురు
13/15
క్రీస్తు "శ్రమ"పెట్టబడియు ఏమి చేయక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికే తన్నుతాను అప్పగించుకొనెను?
A భయపెట్టక
B బెదిరింపక
C కలహించక
D కోపపడక
14/15
మన యెడల ప్రత్యక్షము కాబోవు దేని యెదుట ఇప్పటి కాలపు "శ్రమలు"ఎన్నతగినవి కావు?
A ఘనత
B రాజ్యము
C మహిమ
D వెలుగు
15/15
ఏమి ధరించుకొని యున్నవారు మహా "శ్రమల" నుండి వచ్చిన వారని పెద్దలలో ఒకరు యోహానుకు చెప్పెను?
A సువర్ణకిరీటము
B బంగారుయుంగరము
C శిరోభరణములు
D తెల్లని వస్త్రములు
Result: