"నెమ్మది" అనే అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz On "Peace " || Telugu bible quiz | Bible Quiz in Telugu

1/15
కుష్టరోగము తగ్గిన తరువాత ఏ ప్రవక్త యొద్దకు వచ్చిన నయమానును అతను "నెమ్మది" గలిగి పొమ్మనెను?
A గాదు
B హనానీ
C యెహూ
D ఎలీషా
2/15
దేనిని బట్టి పర్వతములును చిన్నకొండలును ప్రజలకు "నెమ్మది"పుట్టించును?
A ఎత్తును
B న్యాయమును
C నీతిని
D సారమును
3/15
ఎవరికి "నెమ్మది"యుండదని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు?
A గర్విష్టులకు
B దుష్టులకు
C కోపిస్టులకు
D పాపిష్టులకు
4/15
నెమ్మదితో" పండుకొని నిద్రపోవుదును అని ఎవరు యెహోవాతో అనెను?
A దావీదు
B ఆసాపు
C నాతాను
D ఏతాను
5/15
మిక్కుటమైన ఆయాసము నాకు "నెమ్మది" కలుగుటకు కారణమాయెనని ఎవరు అనెను?
A యిర్మీయా
B హిజ్కియా
C యెషయా
D ఉజ్జీయా
6/15
ఏ రాజు కాడిక్రిందకి తమ మెడను వంచి అతనికి దాస్యము చేయు జనులకు యెహోవా "నెమ్మది"కలుగజేతుననెను?
A. అష్షూరు
B ఐగుపు
C బబులోను
D తూరు
7/15
యెహోవా యొక్క ఏమి ప్రాణమునకు "నెమ్మది"కలుగజేయుచున్నది?
A గొప్ప కరుణ
B గొప్ప దయ
C గొప్ప కటాక్షము
D గొప్ప ఆదరణ
8/15
యెహోవా సన్నిధిని ధీనత్వము ధరించిన ఏ రాజుతో ఆయన, నీవు "నెమ్మది"పొందినవాడవై సమాధికి చేర్చబడుదువనెను?
A ఆసా
B యోవాషు
C యోషీయా
D అజర్యా
9/15
నాకు "నెమ్మది"లేదు శ్రమయే సంభవించుచున్నదని ఎవరు అనెను?
A యోబు
B యాకోబు
C జేయేబు
D కాలేబు
10/15
దేనికి "నెమ్మది" లేదని యెహోవా సెలవిచ్చెను?
A మోయాబుకు
B దమస్కునకు
C ఐగుప్తునకు
D ఎదోముకు
11/15
యెహోవా వాక్యము దేనిలో "నెమ్మది"కలిగించుచున్నది?
A ఏడ్పులో
B నిరాశలో
C నిందలో
D బాధలో
12/15
నెమ్మది" లేకుండా ఏమి యుండుట కంటే యెహోవా యందలి భయభక్తులతో కూడ కొంచెము కలిగియుండుట మేలు?
A అధిక సంపద
B ఎక్కువ ఆస్తి
C విస్తారమైనధనము
D ఉన్నతైశ్వర్యము
13/15
యెరూషలేము యొక్క దేనిలో "నెమ్మది" కలుగును గాక అని కీర్తనాకారుడు అనెను?
A నగరులలో
B ప్రాకారములలో
C పట్టణములలో
D. వీధులలో
14/15
యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును ఏమి చేయువారికి ఎంతో "నెమ్మది"కలదు?
A ప్రేమించు
B ఆశించు
C హత్తుకొను
D పట్టుకొను
15/15
అబ్రాహాము రొమ్మున ఆనుకొని యున్న ఎవరు అక్కడ "నెమ్మది"పొందుచున్నాడు?
A సుంకరి
B లెబ్బయి
C లాజరు
D బర్తిమయి
Result: