"స్వస్థత"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఏ విధమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచును?

1 point

2➤ యేసు - చూపుపొందుము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెనని ఎవరితో చెప్పెను?

1 point

3➤ యేసు - కుమారీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెను, ఏమిగల దానవై పొమ్మనెను?

1 point

4➤ యెహోవా నీయొద్దనుండి వేటిని తొలగించును?

1 point

5➤ నా పేరు (యెహోవా)పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ముతాము తగ్గించుకొని ప్రార్థనచేసి నన్ను వెదకి తమ చెడుమార్గములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని,వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును? ఈ వాక్యం యొక్క రిఫరెన్స్ తెలపండి?

1 point

6➤ యెహోవా ఎవరికి స్వస్థత కలుగజేయదలంచగా ఎఫ్రాయిము దోషమును షోమ్రోను చెడుతనమును బయలుపడుచున్నది?

1 point

7➤ మీ పాపములను ఒకనితో నొకడు ఒప్పుకొనుడి; మీరు స్వస్థతపొందునట్లు ఒకనికొరకు ఒకడు ఏమి చేయాలి?

1 point

8➤ ఏది ఆయన(యేసు)లోనుండి బయలుదేరి అందరిని స్వస్థపరచుచుండెను?

1 point

9➤ యెహోవా చెయ్యిపట్టుకొని వానికి నడక నేర్పి, కౌగలించుకొని వారిని స్వస్థపరచినను ఆసంగతి ఎవరికి మనస్సున పట్టలేదు?

1 point

10➤ నీ(యెహోవా) కోపాగ్నివలన ఆరోగ్యము నా శరీరమును విడిచి పోయెను, దేనినిబట్టి నాయెముకలలో స్వస్థతలేదు?

1 point

11➤ శతాధిపతి యేసునుగూర్చి విని, ఆయన వచ్చి తనదాసుని స్వస్థపరచవలెనని ఆయనను వేడుకొనుటకు ఎవరిని ఆయన యొద్దకు పంపెను?

1 point

12➤ ఆయన(యేసు) ఎవరిని పిలిచి,సమస్తమైన దయ్యములమీద శక్తిని అధికారమును,రోగములు స్వస్థపరచు వరమును వారికనుగ్రహించెను?

1 point

13➤ ఆయన(యేసు క్రీస్తు) పొందిన దేనిచేత స్వస్థత నొందితిమి?

1 point

14➤ ప్రజలు ఏమి త్రిప్పుకొని నా వలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వినది?

1 point

15➤ పౌలు ఎవరివైపు తేరిచూచి, స్వస్థత పొందుటకు అతనికి విశ్వాసముండెనని గ్రహించెను?

1 point

You Got