"గొఱ్ఱల కాపరులు" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ ఎక్కడ గొఱ్ఱల కాపరులు తమ మందను కాచుకొనుచుండిరి?

1 point

2➤ ఏ వేళ గొర్రెల కాపరులు తమ గొర్రెలను కాయుచుండిరి?

1 point

3➤ గొర్రెల కాపరులు ఏ ఊరి పొలములో తమ మందను కాచుకొనుచుండెను?

1 point

4➤ ఎవరు గొర్రెల కాపరుల యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను?

1 point

5➤ గొర్రెల కాపరుల చుట్టూ ఏమి ప్రకాశించెను?

1 point

6➤ ప్రభువు మహిమ ప్రకాశము చూచి గొర్రెల కాపరులు ఏమైరి?

1 point

7➤ గొర్రెల కాపరులకు ఆ దూత, ప్రజలందరికి కలుగబోవు మహాసంతోషకరమైన దేనిని తెలియజేసెను?

1 point

8➤ ఏ పట్టణమందు రక్షకుడు పుట్టియున్నాడని, దూత గొర్రెలకాపరులతో చెప్పెను?

1 point

9➤ గొర్రెల కాపరులకు దూత, పుట్టిన రక్షకుని పేరేమని చెప్పెను?

1 point

10➤ శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి యొక తొట్టెలో పండుకొని యుండుట చూచెదరు, అనే దేనిని దూత కాపరులకు చెప్పెను?

1 point

11➤ వర్తమానము చెప్పిన దూత ఎక్కడకు వెళ్ళుట గొర్రెల కాపరులు చూచెను?

1 point

12➤ దూత వెళ్ళగానే గొర్రెల కాపరులు ఎవరిని చూచుటకు త్వరగా వెళ్ళెను?

1 point

13➤ గొర్రెలకాపరులు శిశువు గురించి చెప్పిబడినమాటలను ఏమి చేసిరి?

1 point

14➤ గొర్రెలకాపరులు తమతో చెప్పిన మాటలు విన్నవారందరు ఎలా ఆశ్చర్యపడిరి?

1 point

15➤ గొర్రెల కాపరులు వేటిని గూర్చి దేవుని మహిమ పరచుచు,స్తోత్రము చేయుచు వెళ్ళిరి?

1 point

You Got