"రిపబ్లిక్ డే" సందర్బంగా స్పెషల్ బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz on Republic Day || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz with answers

1/15
రిపబ్లిక్" అనగా నేమి?
A రాజ్యపరిపాలన
B ప్రభుత్వ వ్యవస్థీకరణ
C రాజ్యస్థిరత్వము
D ఫైవన్నీ
2/15
రాజ్యపరిపాలనా పద్ధతిని దేవుడు మొదట ఎవరికిచ్చెను?
A బబులోనీకయులకు
B ఎదోమీయులకు
C సిరియనులకు
D ఇశ్రాయేలీయులకు
3/15
రాజ్యపరిపాలనా పద్ధతిని గ్రంధమందు వ్రాసినదెవరు?
A యోసేపు
B సమూయేలు
C సౌలు
D దావీదు
4/15
నీతి, న్యాయముల వలనను రాజ్యమును ఏమి చేయుటకు సింహాసనాసీనుడై యేసు పరిపాలించును?
A విస్తరించుటకు
B అభివృద్ధిచేయుటకు
C స్థిరపరచుటకు
D నడిపించుటకు
5/15
దేవుడు మానవుల యొక్క దేని పైన అధికారిగా యుండును?
A దేశముల
B రాష్ట్రముల
C రాజ్యము
D ప్రపంచము
6/15
ఇశ్రాయేలీయుల మీద యెహోవా తనను రాజుగా స్థిరపరచి, రాజ్యమును ప్రబలము చేసెనని ఎవరు గ్రహించెను?
A సౌలు
B దావీదు
C సొలొమోను
D రెహబాము
7/15
షూషను కోటలో నుండి నూటఇరువది యేడు సంస్థానములకు రాజ్యపరిపాలన చేసినదెవరు?
A కోరేషు
B దర్యావేషు
C అహష్వేరోషు
D నెబుకద్నెజరు
8/15
ఎవరి రాజ్యపరిపాలనలో దేవుడు అతని ప్రభుత్వవిషయములో లెక్కచూచి ముగించెను?
A దర్యావేషు
B బెల్షసరు
C నెబుకద్నెజరు
D కోరేషు
9/15
పదమూడు సంవత్సరములు రాజనగరును కట్టి రాజ్యపరిపాలన చేసినదెవరు?
A ఉజ్జీయా
B హిజ్కియా
C పొలొమోను
D రెహబాము
10/15
బైబిల్ నందురాజ్యపరిపాలన విధానములలో విభాగములకు విభజన జరిగిన పుస్తకమేది?
A సమూయేలు
B ఎస్తేరు
C ఎజ్రా
D దినవృత్తాంతములు
11/15
ప్రభుత్వము చేయువారు చెడ్డకార్యములకు ఎటువంటివారు?
A భయంకరులు
B చెడ్డవారు
C కోపిష్టులు
D అహంకారులు
12/15
తన రాజ్యమంతటి మీద అధిపతులుగా ఎంతమంది అధిపతులను నియమించుటకు దర్యావేషునకు ఇష్టమాయెను?
A వంద
B రెండువందలు
C నూట ఇరువది
D మూడువందలు
13/15
క్రీస్తుయొక్క రాజ్యభారము దేనిమీద యుండును?
A మెడ
B భుజము
C వీపు
D చేతులు
14/15
ఎవరి రాజ్యములలో ఏలువాడు యెహోవా?
A ఇశ్రాయేలీయుల
B సిరియనుల
C అన్యజనుల
D అమ్మోనీయుల
15/15
మనము దేవునికి ఏమై యున్నాము?
A బిడ్డలము
B సైనికులము
C ప్రజలము
D రాజులైన యాజక సమూహము
Result: