"శాపము" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ తండ్రులు ద్రాక్షకాయలు తినగా పిల్లల పళ్లు పులిసెను అను సామెత ఎక్కడ ఉంది.?

1 point

2➤ లభించునట్లు, అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తుయేసు ద్వారా ఎవరికి కలుగుటకై, క్రీస్తు మనకోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రముయొక్క శాపమునుండి విమోచించెను.?

1 point

3➤ జీవమును మరణమును, ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ యెదుటను ఉంచి, వేటిని మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచుచున్నాను.?

1 point

4➤ ఎవరి యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచ్చును నీతిమంతుల నివాసస్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును.?

1 point

5➤ దేనిమీద వ్రేలాడిన ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు.?

1 point

6➤ ఒక్క నోటినుండియే ఏమేమి బయలువెళ్లును.?

1 point

7➤ దేవుని ఆత్మవలన మాటలాడు వాడెవడును యేసు ఎవరని చెప్పడనియు, పరిశుద్ధాత్మవలన తప్ప ఎవడును యేసు ఎవరని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.?

1 point

8➤ సాధ్యమైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను(పౌలు) ఎవరి నుండి వేరై శాపగ్రస్తుడనై యుండ గోరుదును.?

1 point

9➤ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో ఎన్ని తరముల వరకు, తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుదును.?

1 point

10➤ దుష్టుల నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియున్నది వారి నాలుక క్రింద ఏమేమి ఉన్నవి.?

1 point

You Got