"జాగ్రత్త" అనే అంశం పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ "జాగ్రత్త" అనగా నేమి?

1 point

2➤ "జాగ్రత్త" అను పదము బైబిల్ నందు ఎన్నిసార్లు కలదు?

1 point

3➤ దేవుని మందిరమునకు వెళ్ళునప్పుడు దేనిని "జాగ్రత్తగా" చూచుకోవాలి?

1 point

4➤ యెహోవా ఇచ్చిన వేటిని చేయుటకు "జాగ్రత్త" పడవలెను?

1 point

5➤ అవిధేయత వలన పడిపోకుండా ఎక్కడకు ప్రవేశించుటకు "జాగ్రత్త"పడాలి?

1 point

6➤ కన్నులారా చూచిన వేటిని మరువకుండా "జాగ్రత్తగా"ఉండాలి?

1 point

7➤ ఎప్పటి వరకు దేవుని క్రియలను చేయుటకు "జాగ్రత్త"పడవలెను.

1 point

8➤ దేవుని ధర్మశాస్త్రవిధులు, కట్టడలు ఎక్కడనుండి తొలిగిపోకుండా,దేనిని "జాగ్రత్తగా" కాపాడుకోవాలి?

1 point

9➤ దేవుని దృష్టికి ఎలా కనబడుటకు "జాగ్రత్త"పడాలి?

1 point

10➤ ఎవరి వలె వారి దేవతలను కొలిచినట్లు చేసెదము అని అనుకోకుండా "జాగ్రత్త"పడవలెను?

1 point

11➤ జాగ్రత్త పడి ఏమి మానుకోవాలి?

1 point

12➤ ఏ సంవత్సరమున చెడ్డతలంపులు పుట్టకుండునట్లు "జాగ్రత్త"పడవలెను?

1 point

13➤ జాగ్రత్త సుమా", మంచిగాని, చెడ్డగాని ఎవరితో మాట్లాడవద్దని దేవుడు లాబానుతో చెప్పెను?

1 point

14➤ ఇతరుల యందు "జాగ్రత్త" చూపుట యందు మన ప్రేమ ఎలా యుండాలి?

1 point

15➤ పరిసయ్యుల ఏమి అను పులిసిన పిండిన గూర్చి "జాగ్రత్త"పడాలి?

1 point

You Got