"కృప"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ "నా కృప నీకు చాలును" ఈ వాక్యము యొక్క రిఫరెన్స్ తెలపండి?

1 point

2➤ కృపయు సత్యమును ఎవరి ద్వారా కలిగెను?

1 point

3➤ యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు కృప విషయమై ఏమి కలిగియుండవలెను?

1 point

4➤ మీరు దేవుని కృపను గూర్చి విని సత్యముగా గ్రహించిన నాటనుండి మీలో సైతము ఏది ఫలించుచు, వ్యాపించుచున్నది?

1 point

5➤ మీరు పొందిన దేవుని కృపను ఏమి చేసికొనవద్దని మిమ్మును వేడుకొను చున్నాము?

1 point

6➤ క్రీస్తుయేసు మనయందు ఏమి కనపరచుచున్నాడు?

1 point

7➤ ఎవరియందు దైవకృప అధికముగా ఉండెను?

1 point

8➤ నాకు (పౌలు) అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప ఏమి కాలేదు?

1 point

9➤ మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు,ఏమైయున్నది?

1 point

10➤ ఎవరు కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై ప్రజలమధ్య మహత్కార్యములను గొప్ప సూచక క్రియలను చేయుచుండెను?

1 point

11➤ ఎటువంటి పట్టణములో యెహోవా తన కృపను ఆశ్చర్యకరముగా నాకు(దావీదు) చూపియున్నాడు?

1 point

12➤ పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు అని ఎవరు సెలవిచ్చుచున్నాడు?

1 point

13➤ దేనిని అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును?

1 point

14➤ దేవుడు ఎవరిని ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును?

1 point

15➤ యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును మరియు దేనియందు అభివృద్ధిపొందుడి?

1 point

You Got