"పాలు" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ ఎవరి పళ్లు "పాల"చేత తెల్లగాను ఉండును?

1 point

2➤ దాహమునకు నీళ్లు అడిగిన ఎవరికి యాయేలు "పాల"బుడ్డి ఇచ్చెను?

1 point

3➤ యెరూషలేము లోని ఎవరు "పాల" కంటే తెల్లని వారు?

1 point

4➤ యెహోవా దినమున ఒకడు ఏమి పెంచుకొనగా ఆవి సమృద్ధిగా "పాలు"ఇచ్చును?

1 point

5➤ ఎవరిని యెహోవా తూర్పు దేశస్థులకు అప్పగించగా వీరు వారి పంటలు తిని వారి "పాలు"త్రాగుదురు?

1 point

6➤ తన యొద్దకు వచ్చిన వారికి వెన్నను"పాలను" సిద్ధము చేయించినదెవరు?

1 point

7➤ పాలు తరచగా ఏమి పుట్టును?

1 point

8➤ ఎవరి వలె యెహోవా "పాలిచ్చు" గొర్రెలను మెల్లగా నడిపించును?

1 point

9➤ నీతిని బట్టి ప్రభువు తీర్పు తీర్చుదినమున "పాలు"కుడుచు పిల్ల దేని యొద్ద ఆట్లాడును?

1 point

10➤ యెహోవా సీయోనులో గర్జించు దినమందు వేటిలో నుండి "పాలు"ప్రవహించును?

1 point

11➤ ఏమి లేకపోయినను ఇయ్యకను "పాలను" కొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చెను?

1 point

12➤ మందను కాచి మంద "పాలు" త్రాగనివాడెవడు? అని ఎవరు అనెను?

1 point

13➤ "పాలు" త్రాగు ప్రతివాడు శిశువే గనుక దేనిలో అనుభవము లేనివాడైయున్నాడు?

1 point

14➤ మీకు బలము చాలకపోయినందున "పాల" తోనే మిమ్మును పెంచితిని దేనితో మిమ్మును పెంచలేదు అని పౌలు కొరింథీ సంఘముతో అనెను?

1 point

15➤ ఏ వాక్యమను "పాల"వలన రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ "పాలను"ఆపేక్షింపవలెను?

1 point

You Got