"ఘనత" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ అతనికి అలంకారమును "ఘనత"యు కలుగునట్లు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకు ఎటువంటి వస్త్రములను కుట్టవలెను అని దేవుడు మోషే తో చెప్పెను?

1 point

2➤ ఒక ముద్దలోనుండియే యొక ఘటము "ఘనత"కును ఒకటి ఘనహీనతకును చేయుటకు మంటిమీద ఎవరికి అధికారము.?

1 point

3➤ యెహోవా మహా "ఘనత" వహించినవాడు ఆయన బహుగా ఏమి నొంద తగినవాడు సమస్త దేవతలకంటె ఆయన పూజ్యుడు.?

1 point

4➤ "ఘనత" నొంది యుండియు ఎవరు నశించు జంతువులను పోలియున్నారు.?

1 point

5➤ ప్రవక్త స్వదేశములో "ఘనత" పొందడని ఎవరు సాక్ష్యమిచ్చెను?

1 point

6➤ "ఘనత"వహించిన థెయొఫిలా ఈ మాట యే పుస్తకంలో చూడగలము?

1 point

7➤ యెహోవా మహా "ఘనత" నొందియున్నాడు ఆయన ఉన్నతస్థలమున నివసించుచు వేటితో సీయోనును నింపెను.?

1 point

8➤ నెనరుగల స్త్రీ "ఘనత" నొందును. బలిష్ఠులు దేనిని చేపట్టుదురు.?

1 point

9➤ పరిశుద్ధతయందును "ఘనత"యందును తన తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగియుండుటయే దేవుని------.?

1 point

10➤ ఎవరు "ఘనత"ను స్వతంత్రించుకొందురు. బుద్ధిహీనులు అవమానభరితులగుదురు.?

1 point

11➤ దేవుడు తక్కువ దానికే యెక్కువ "ఘనత" కలుగజేసి దేనిని అమర్చియున్నాడు.?

1 point

12➤ సత్ క్రియను ఓపికగా చేయుచు,మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదకువారికి దేవుడు ఏమి ఇచ్చును.?

1 point

13➤ ఘనతకు ముందు ఏముండును?

1 point

14➤ ఎండకాలమునకు మంచు గిట్టదు కోతకాలమునకు వర్షము గిట్టదు అటువలె బుద్ధిహీనునికి ఏమి గిట్టదు.?

1 point

15➤ సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట ఎవరికి ఘనత.?

1 point

You Got