అపొస్తలుల కార్యములు బైబిల్ క్విజ్ Acts of apostles Telugu Bible Quiz

1➤ అపొస్తలుల కార్యములు పుస్తకం వ్రాసింది ఎవరు?

1 point

2➤ యేసు ఆరోహణ సమయానికి యేసుతో ఎంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు?

1 point

3➤ యోసేపుకి మరొక పేరు ఏమిటి?

1 point

4➤ యూదా స్థానంలో ఎన్నుకోబడిన శిష్యుని పేరు ఏమిటి?

1 point

5➤ ఆ కాలమందు ఎంతమంది కూడుకొని ఉన్నారు?

1 point

6➤ మరణము ఎవరిని బంధించి యుంచుట అసాధ్యము?

1 point

7➤ ఎవరు పాతాళములో విడువ బడలేదు?

1 point

8➤ ఎవరు పరలోకానికి ఎక్కిపోలేదు?

1 point

9➤ ఆ దినమందు ఇంచుమించు ఎంతమంది చేర్చబడిరి?

1 point

10➤ అప్పుడు ప్రతివానికి -----కలిగెను.

1 point

11➤ ఎన్ని గంటలకు శిష్యులు దేవాలయానికి వెళ్లారు?

1 point

12➤ ఎంతమంది శిష్యులు దేవాలయానికి వెళ్లారు?

1 point

13➤ ఎవరెవరు దేవాలయానికి వెళ్లారు?

1 point

14➤ శిష్యులు వెళ్లిన దేవాలయము పేరు ఏమిటి?

1 point

15➤ ఎవరి నామమున నడువమని శిష్యులు చెప్పారు?

1 point

16➤ వాక్యము విని నమ్మిన వారిలో పురుషులు ఎంతమంది?

1 point

17➤ బర్నబా ఏ గోత్రానికి చెందినవాడు?

1 point

18➤ బర్నబా ఎక్కడ పుట్టాడు?

1 point

19➤ బర్నబా మరొక పేరు ఏమిటి?

1 point

20➤ హెచ్చరిక పుత్రుడు అని ఎవరికి పేరు??

1 point

21➤ అననీయ భార్య పేరు ఏమిటి?

1 point

22➤ అబద్దమాడి మరణించింది ఎవరు?

1 point

23➤ వారందరు ఏకమనస్కులై ఏ మండపములో ఉన్నారు?

1 point

24➤ ఎవరు లేచి తానొక గొప్పవాడనని చెప్పుకొనెను?

1 point

25➤ ప్రజలను తనతో కూడా తిరుగుబాటు చేయ ప్రేరేపించిందెవరు?

1 point

26➤ హెబ్రీయుల మీద ఏ భాష మాట్లాడేవారు సణిగారు?

1 point

27➤ హెబ్రీయుల మీద సణిగింది ఎవరు?

1 point

28➤ ఆహారము పంచిపెట్టుటకు ఎంతమందిని ఏర్పరచుకున్నారు?

1 point

29➤ యూదుల మతప్రవిష్టుడు ఎవరు?

1 point

30➤ ఎవరి ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనిపించెను?

1 point

31➤ రాళ్లతో కొట్టబడి చనిపోయింది ఎవరు?

1 point

32➤ సౌలు ఎవరి చావునకు సమ్మతించాడు?

1 point

33➤ అగ్నిజ్వాలలో మోషేకు కనిపించింది ఎవరు?

1 point

34➤ అబ్రహాము తండ్రి ఎక్కడ మరణించాడు?

1 point

35➤ హారానుకు మునుపు అబ్రహాము ఎక్కడున్నాడు?

1 point

36➤ ఆ కాలమందు ఎందులోని సంఘమునకు గొప్ప హింస కలిగెను?

1 point

37➤ అందరూ ఏ దేశానికి చెదరిపోయారు?

1 point

38➤ నపుంసకునికి బాప్తిస్మము ఇచ్చింది ఎవరు?

1 point

39➤ నపుంసకుడు ఏ గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాడు?

1 point

40➤ సంఘమును హింసించిన శిష్యుడు ఎవరు?

1 point

41➤ పౌలు ఎన్ని దినములు చూపులేక ఉన్నాడు?

1 point

42➤ దమస్కులో ఉన్న శిష్యుని పేరు ఏమిటి?

1 point

43➤ దమస్కులోని యూదులను కలవరపరచింది ఎవరు?

1 point

44➤ తబితా అను పేరునకు అర్థం ఏమిటి?

1 point

45➤ పేతురు యొప్పేలో ఎవరి ఇంట బహు దినములున్నాడు?

1 point

46➤ ఇటలీ పటాలములో శతాధిపతి ఎవరు?

1 point

47➤ ఇటలీ పటాలములో శతాధిపతి ఎక్కడుండేవాడు?

1 point

48➤ ఎవరి ప్రార్థన దేవునికి వినబడెను?

1 point

49➤ పేతురు ఎన్ని గంటలకు ప్రార్థన చేయడానికి మిద్దెమీద కెక్కాడు?

1 point

50➤ పేతురు దగ్గరకు ఎంతమంది మనుష్యులు వచ్చారు?

1 point

51➤ మొట్టమొదట శిష్యులు ఎక్కడ క్రైస్తవులనబడ్డారు?

1 point

52➤ బర్నబా ఎవరిని వెదకుటకు తార్సునకు వెళ్లాడు?

1 point

53➤ గొప్ప కరువు ఏ చక్రవర్తి కాలములో సంభవించింది?

1 point

54➤ చెదరినవారు ఏ ప్రదేశాలలో సంచరించిరి?

1 point

55➤ ఖడ్గముతో చంపబడిన శిష్యుడు ఎవరు?

1 point

56➤ యోహాను సహోదరుడు ఎవరు?

1 point

57➤ యోహాను మరొక పేరు ఏమిటి?

1 point

58➤ యోహాను తల్లి పేరు ఏమిటి?

1 point

59➤ బర్నబా, పౌలు ఎవరిని వెంటబెట్టుకొని వెళ్లారు?

1 point

60➤ కురేనీయుడు ఎవరు?

1 point

61➤ ఎలుమ అను పేరునకు అర్థం ఏమిటి?

1 point

62➤ పౌలు, బర్నబాలను విడిచి యోహాను ఎక్కడికెళ్లాడు?

1 point

63➤ కూషు కుమారుడు ఎవరు?

1 point

64➤ ఎలుమాని శపించినది ఎవరు?

1 point

65➤ ఎక్కడ బలహీన పాదములు గలవాడుండెను?

1 point

66➤ జనము బర్నబాకు పెట్టిన పేరు ఏమిటి?

1 point

67➤ జనము పౌలుకు పేరు ఏమిటి?

1 point

68➤ అనేక-----అనుభవించి మనము పరలోకము చేరాలి

1 point

69➤ పెరోలో వాక్యము బోధించి ఎక్కడికి వెళ్లారు?

1 point

70➤ ఎవరి వలన పౌలు, బర్నబా వేరైపోయారు?

1 point

71➤ పౌలు సువార్త కొరకు ఎవరిని ఏర్పరచుకొని వెళ్లాడు?

1 point

72➤ బర్నబా సువార్త కొరకు ఎవరిని ఏర్పరచుకొని వెళ్లాడు?

1 point

73➤ పౌలు, బర్నబా సున్నతి విషయమై ఎక్కడికి వెళ్లారు?

1 point

74➤ అన్యజనులకు సున్నతి చేయించాలని అన్నది ఎవరు?

1 point

75➤ తిమోతి తండ్రి ఏ దేశస్థుడు?

1 point

76➤ వారు చెరసాల నుండి వెలుపలికి వచ్చి ఎవరి ఇంటికి వెళ్లారు?

1 point

77➤ ఊదారంగు పొడిని అమ్ము స్త్రీ ఏ పట్టణస్తురాలు?

1 point

78➤ మాసిదోనియాకు ముఖ్య పట్టణము ఏది?

1 point

79➤ రోమీయుల ప్రవాసస్థానము ఏది?

1 point

80➤ ఎవరు థెస్సలోనికలో ఉన్నవారికంటె ఘనులు?

1 point

81➤ ఏ పట్టణము విగ్రహములతో నిండియుండెను?

1 point

82➤ పౌలుతో వాదించిన జ్ఞానులు ఎవరు?

1 point

83➤ పౌలును హత్తుకొని, విశ్వసించిన స్త్రీ ఎవరు?

1 point

84➤ పౌలును హత్తుకొని, విశ్వసించిన పురుషుడు ఎవరు?

1 point

85➤ అకుల ఏవంశానికి చెందినది?

1 point

86➤ అకుల భార్య పేరు ఏమిటి?

1 point

87➤ అకయకు అధిపతి ఎవరు?

1 point

88➤ పౌలు ఏ స్థలంలో తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకొన్నాడు?

1 point

89➤ అపొల్లో ఎక్కడికి వచ్చాడు?

1 point

90➤ స్కెవయనుకు ఎంతమంది కుమారులు?

1 point

91➤ మాసిదోనియా వారు ఎవరు?

1 point

92➤ అల్టిమిదేమి మహాదేవి అని కేకలు వేసింది ఎవరు?

1 point

93➤ పౌలు ఏ పాఠశాలలో తర్కించుచు వచ్చెను?

1 point

94➤ అర్జెమిదేవి గుళ్లను చేసేవారి పేరు ఏమిటి?

1 point

95➤ పుర్రు కుమారుడు ఎవరు?

1 point

96➤ దెర్బే పట్టణస్థుడు ఎవరు?

1 point

97➤ ఆసియ పట్టణస్థుడు ఎవరు?

1 point

98➤ మూడవ అంతస్తునుండి క్రింద పడినది ఎవరు?

1 point

99➤ ఎఫెసులో పౌలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు?

1 point

100➤ ఎఫెసీయుడు ఎవరు?

1 point

101➤ కుప్రీయుడు ఎవరు?

1 point

102➤ ఫిలిప్పుకు ఎంతమంది కన్యకలుగా ఉన్న కుమార్తెలు ఉన్నారు?

1 point

103➤ ఫిలిప్పు నివసించేది ఎక్కడ?

1 point

104➤ యూదయనుండి కైసరయకు వచ్చిన ప్రవక్త ఎవరు?

1 point

105➤ పౌలు ఏ ఊరికి చెందినవాడు?

1 point

106➤ ద్రవ్యమిచ్చి రోమా పౌరసత్వము సంపాదించుకున్నది ఎవరు?

1 point

107➤ పౌలుని కొరడాలతో కొట్టింది ఎవరు?

1 point

108➤ సైఫనుని చంపినవారి వస్త్రములకు కావలిగా ఉన్నది ఎవరు?

1 point

109➤ ప్రధానయాజకుని పేరు ఏమిటి?

1 point

110➤ పునరుత్థానము లేదని నమ్మేది ఎవరు?

1 point

111➤ పౌలును సైనికులు రాత్రివేల ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు?

1 point

112➤ పౌలును అధిపతి నొద్దకు పంపింది ఎవరు?

1 point

113➤ కైసరయలో ఉన్న అధిపతి పేరు ఏమిటి?

1 point

114➤ పౌలు మీద ఫిర్యాదు తెచ్చిన న్యాయవాది ఎవరు?

1 point

115➤ ఫేలిక్సు భార్య పేరు ఏమిటి?

1 point

116➤ ఫొలిక్సుకు ప్రతిగా వచ్చిన అధిపతి ఎవరు?

1 point

117➤ పౌలును బంధకములలోనుంచి విడిచిపెట్టనిది ఎవరు?

1 point

118➤ పౌలు ప్రసంగము విని భయపడిన అధిపతి ఎవరు?

1 point

119➤ ఔగుస్తు పటాలములో శతాధిపతి పేరు ఏమిటి?

1 point

120➤ అరిస్తార్కు ఏ పట్టణానికి చెందినవాడు?

1 point

121➤ మంచిరేవులు అను స్థలం దగ్గర ఉన్న పట్టణం ఏమిటి?

1 point

122➤ ఓడలో ఉన్నవారు ఎంతమంది?

1 point

123➤ మెలితే ద్వీపములో ముఖ్యుడు ఎవరు?

1 point

124➤ అశ్వనీ చిహ్నముగల ఓడ ఏ పట్టణానికి చెందినది?

1 point

125➤ పౌలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అద్దె ఇంట కాపురమున్నాడు?

1 point

126➤ అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకములో పెద్ద అధ్యాయము ఏది?

1 point

127➤ అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకములో ఉన్న వచనాలు ఎన్ని?

1 point

You Got