"నిర్ణయము"అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ "నిర్ణయ కాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంత్యకాలము వరకు జనులను పరిశీలించుటకును పవిత్రపరచుటకును ఎవరిలో కొందరు కూలుదురు?

1 point

2➤ దేవుడు తన చిత్ర ప్రకారమైన దేనిని బట్టి మనలను ముందుగా "నిర్ణయించి", ఆయన యందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను?

1 point

3➤ పరలోకములో ఉన్నవేగాని, భూమిమీద ఉన్నవేగాని, సమస్తమును క్రీస్తునందు ఏకముగా సమకూర్చవలెనని తనలోతాను "నిర్ణయించు"కున్న వారు ఎవరు?

1 point

4➤ విధి నిర్ణయము కాకమునుపే ఏది మీ మీదికి రాకమునుపే, మిమ్మును శిక్షించుటకై యెహోవా ఉగ్రత దినము రాకమునుపే కూడిరండి?

1 point

5➤ నీ కట్టడలను గైకొనుటకు దేనిని నేను లోపరచుకొనియున్నాను ఇది తుదవరకు నిలుచు నిత్య"నిర్ణయము"అని దావీదు అనెను?

1 point

6➤ ఎవరు మాటవిని హృదయమును దేవుని వాక్యమును మహిమపరచి నిత్యజీవమునకు నిర్ణయింపబడిన వారందరు విశ్వసించిరి?

1 point

7➤ నిర్ణయింపబడిన ప్రకారము మనుష్యకుమారుడు పోవుచున్నాడుగాని ఆయన ఎవరిచేత అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి ఏమి కలుగును?

1 point

8➤ దావీదును దావీదు రాజుకు దీర్ఘదర్శియైన గాదును ప్రవక్తయైన నాతానును చేసిన నిర్ణయముచొప్పున యెహోవా మందిరములో తాళములను స్వరమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు ఎవరిని ఏర్పాటుచేసెను?

1 point

9➤ దేవుడు ఎవరితో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో ఎవరు గర్భవతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను?

1 point

10➤ ఎవరికి అసాధ్యమైనది ఏదైన నున్నదా? మీదటికి ఈ కాలమున నిర్ణయకాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చెదను అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను?

1 point

11➤ ఎవరు వచ్చి తెగులునకు నిర్ణయమైన వారిని తెగులునకును, చెరకు నిర్ణయమైనవారిని చెరకును అప్పగించుచు ఐగుప్తీయులను హతముచేయును?

1 point

12➤ ఇశ్రాయేలు వారి దోషమును యెహెజ్కేలు భరించునట్లుగా వారు దోషము చేసిన సంవత్సరముల లెక్కచొప్పున ఎన్ని దినములు దేవుడు నిర్ణయించెను?

1 point

13➤ దైవదృష్టికి ఇష్టుడగు వాని కిచ్చుటకై ప్రయాసపడి పోగుచేయు పనిని దేవుడు ఎవరికి నిర్ణయించును?

1 point

14➤ రాజునొద్దకు వెళ్లుటకు వంతు వచ్చినప్పుడు రాజుయొక్క షండుడైన హేగే నిర్ణయించిన అలంకారము గాక మరి ఏమియు కోరుకొనని స్త్రీ ఎవరు?

1 point

15➤ మొషెను అహరోనును నిర్ణయించి మీ పితరులను ఐగుప్తుదేశములో నుండి రప్పించినవాడు యెహోవాయే గదా అని ఎవరు జనులతో అనెను?

1 point

You Got