Telugu Bible Quiz on sufferings-Prophesies || శ్రమలు -ప్రవచనముల అంశముపై క్విజ్ || Telugu Bible Quiz

1/15
యేసుక్రీస్తును పోలిన దావీదు కీర్తనలు ఏ అధ్యాయములో శ్రమల గురించి ప్రవచించెను?
A కీర్తనలు 25
B కీర్తనలు 102
C కీర్తనలు 22
D కీర్తనలు 50
2/15
ఏమి వచ్చినపుడు క్రీస్తుకు సహాయము చేయువారు లేకపోయిరి?
A శ్రమ
B నింద
C బాధ
D వేదన
3/15
ఏ దేశపు బలమైన వృషభములు యేసును ఆవరించియుండెను?
A గోషెను
B భాషాను
C నాయీను
D యాయిరు
4/15
బలమైన వృషభములు ఎవరికి సూచనగా నుండెను?
A ప్రధానయాజకులు
B శాస్త్రులు
C మతబోధకులు
D పైవారందరు
5/15
చీల్చుచును గర్జించుచు నుండు దేని వలె యేసును ఈ వృషభములు ఆవరించెను?
A సింహము
B తోడేలు
C ఎలుగుబంటి
D కుక్కలు
6/15
ఏవి యేసును చుట్టుకొని యుండెను?
A నక్కలు
B కుక్కలు
C తోడేలు
D సింహములు
7/15
కుక్కలు ఎవరికి పోలికగా యున్నాయి?
A యూదానులు
B అన్యజనులు
C రోమాసైన్యము
D పరిసయ్యులు
8/15
ఎవరు గుంపుకూడి ఆవరించి యుండెను?
A గర్విష్ఠులు
B దుష్టులు
C ద్రోహులు
D దుర్మార్గులు
9/15
దుర్మార్గులు ఎవరికి సూచనగా యుండెను?
A జనులు
B బంట్రౌతులు
C సైనికులు
D శాస్త్రులు
10/15
వేటి వలె యేసు పారవేయబడియుండెను?
A వస్త్రము
B ఆహారము
C నీళ్లు
D రాళ్లు
11/15
వేటి కొమ్ముల నుండి నన్ను రక్షించితివని యేసు దేవునితో అనెను?
A మేకపోతు
B దప్పి
C ఎద్దు
D గురుపోతు
12/15
గొర్రెపోతుల కొమ్ములు వేటికి సాదృశ్యముగా యుండెను?
A బంధకములకు
B సంకెళ్ళుకు
C గాయములకు
D సిలువ శ్రమలకు
13/15
దేని నోట నుండి రక్షించుమని యేసు తండ్రితో అనెను?
A సింహము
B గురుపోతు
C తోడేలు
D ఎలుగుబంటి
14/15
సింహము దేనికి పోలికగా చెప్పబడెను?
A లోకమునకు
B అపవాది
C అన్యులకు
D యూదులకు
15/15
యెహోవాకు క్రీస్తు ఏమై యుండెను గనుక శ్రమల నుండి క్రీస్తు తప్పించబడునని జనులు అనుకొందురు?
A కుమారుడు
B ప్రియుడు
C ఆప్తుడు
D ఇష్టుడు
Result: