"దశమ భాగము" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ పరిశుద్ధుల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను ఏ సంఘములకు నియమించిన ప్రకారము మీరును చేయుడి అని పౌలు కొరింథీయులకు చెప్పెను?

1 point

2➤ అబ్రాహాము తనకు కలిగిన అంతటిలో పదివవంతు ఎవరికి ఇచ్చెను?

1 point

3➤ దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ఏమి చేయును?

1 point

4➤ యెరూషలేములో ఉన్న పరిశుద్ధులలో బీదలైన వారి నిమిత్తము ఎవరు కొంత సొమ్ము చందా వేయ నిష్టపడిరి.?

1 point

5➤ నా మందిరములో ఏమి ఉండునట్లు పదియవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండ్లను విప్పి,పట్టజాలనంత విస్తారముగా ఏమి కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.?

1 point

6➤ భూధాన్యములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫల ములన్నిటిలో దశమభాగము యెహోవా సొమ్ము; అది యెహోవాకు ఏమగును?

1 point

7➤ వేషధారులైన శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు, పుదీనాలోను సోపులోను జీలకఱ్ఱలోను పదియవ వంతు చెల్లించి, ధర్మశాస్త్రములో ప్రధానమైన విషయములను, అనగా వేటిని విడిచిపెట్టిరి.?

1 point

8➤ "ఆయన ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిద్ర్యమువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయెను." ఈ వాక్యము రెఫరెన్సు.?

1 point

9➤ ఎవరు వారమునకు రెండు మారులు ఉపవాసము చేయుచు సంపాదన అంతటిలో పదియవ వంతు చెల్లించుచున్నానని తనలోతాను ప్రార్థించు చుండెను.?

1 point

10➤ క్రొత్త నిబంధన ప్రకారము ప్రతివారు తమ రాబడిలో ఎంత దేవునికి ఇవ్వవలెను.?

1 point

You Got

Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App