"అరంభం" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ అక్కడక్కడ కరవులును భూకంపములును కలుగును, ఇవన్నియు వేటికి "ప్రారంభము"?

1 point

2➤ హిజ్కియా దేవుని ఆశ్రయించుటకై తాను "ఆరంభిం" చిన ప్రతి పని అతడు ఏవిధముగా జరిగించి వర్ధిల్లెను?

1 point

3➤ " కార్యారంభము" కంటె కార్యాంతము మేలు ఈ వాక్యము యొక్క రిఫరెన్స్ ?

1 point

4➤ ఎవరు పుట్టినప్పుడు యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది?

1 point

5➤ బలిపీఠము మీద దహనబలి యర్పణ, వాద్యములను వాయించుటతోను ఏమి ఆరంభమాయెను?

1 point

6➤ ఎవరిని వెంటబెట్టుకొని గెత్సేమనే తోటకుపోయి యేసుక్రీస్తు మిగుల విభ్రాంతి నొందుటకును చింతా క్రాంతుడగుటకును "ఆరంభిం"చెను?

1 point

7➤ మొదట ఆత్మానుసారముగా" ఆరంభించి" యిప్పుడు శరీరానుసారముగా పరిపూర్ణులగుదురా? అని పౌలు గారు ఏ సంఘముతో అనెను?

1 point

8➤ ఎవరి నోటిమాటల "ప్రారంభము" బుద్ధిహీనత, వాని పలుకుల ముగింపు వెట్టితనము?

1 point

9➤ యోసేపు చెప్పిన ప్రకారము కరవు సంవత్సరములు ఎన్ని "ఆరంభమాయెను గాని ఐగుప్తు దేశమందంతటను ఆహార ముండెను?

1 point

10➤ ఆరంభమందు అన్యజనులు నా నోట సువార్త వాక్యము విని విశ్వసించులాగున నన్ను దేవుడేర్పరచుకొనెనని ఎవరు అనెను?

1 point

11➤ భూమిమీద ఎవరు పరాక్రమశాలియై యుండుటకు ఆరంభించెను?

1 point

12➤ దేవుని ఇంటియొద్ద నుండి ఏది ఆరంభమగు కాలము వచ్చి యున్నది?

1 point

13➤ నయొమియు, రూతు అను ఆమె కోడలును మోయాబుదేశమునుండి యవలకోత ఆరంభములో ఎక్కడికి చేరుకొనెను?

1 point

14➤ ప్రభువు భోధించుటచేత ఏది ఆరంభమైనది?

1 point

15➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెల ఆరంభదినమందే వారు ఏఅరణ్యమునకు వచ్చిరి?

1 point

You Got