నిబ్బరము అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz with answers | Daily bible quiz

1/15
మోషే ఎవరిని పిలిచినీవు "నిబ్బరము" గలిగి ధైర్యముగా నుండుమనెను?
A అహరోనును
B పరోను
C కాలేబును
D యెహోసువాను
2/15
యెహోవా నూను కుమారుడైన యెహోషువతో నీవు "నిబ్బరము" గలిగి ఏవిధముగా ఉండమనెను?
A జాగ్రత్తగా
B ధైర్యముగా
C భయముగా
D కనికరముగా
3/15
దేనివలన నిత్యమును నిమ్మళము "నిబ్బరము" కలుగును?
A విశ్వాసము
B నీతి
C నమ్మకం
D నిరీక్షణ
4/15
"నిబ్బరమైన" బుద్ధి గలవారై ఏవిధముగా ఉండవలెను?
A వినయముగా
B మెలకువగా
C కపటముగా
D త్వరితముగా
5/15
ఉపవాసముతో ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభువగు దేవుని యెదుట ఎవరు తన మనస్సును "నిబ్బరము" చేసుకొనెను?
A యెహోసువా
B దానియేలు
C సొలొమోను
D దావీదు
6/15
ఎవరి హృదయము "నిబ్బరము" గా నున్నందున తనఆత్మ లో పాడుచు స్తుతిగానము చేసెను?
A కోరహు
B అసాపు
C దావీదు
D హేమాను
7/15
మీ మనస్సు అను నడుముకట్టుకొని "నిబ్బరమైన" బుద్ధిగలవారై, యేసుక్రీస్తుకృప విషయమై ఏమి కలిగియుండువలెను?
A సంపూర్ణ క్షమాపణ
B సంపూర్ణ నిరీక్షణ
C సంపూర్ణ సమర్పణ
D సంపూర్ణ అక్షేపణ
8/15
లోకులందరు పోవలసిన మార్గమున నేను పోవుచున్నాను, కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకొని "నిబ్బరము" గలిగిఉండమని ఎవరు ఎవరితో అనెను?
A మోషే యెహోషువతో
B పౌలు తిమోతితో
C దావీదు సొలొమోనుతో
D సౌలు యోనాతానుతో
9/15
నీ తలంపులు నిన్ను కలవరపరచనియ్యకుము, నీ మనస్సు "నిబ్బరము"గా ఉండనిమ్మని రాణి ఎవరితో అనెను?
A నెబుకద్నెజరుతో
B బెల్షస్సరుతో
C దర్యావేషుతో
D అహష్వేరోషుతో
10/15
"నిబ్బరము"గలిగి ధైర్యముగా నుండుము___ జడియకుము?
A విచారపడకుము
B వ్యసనపడకుము
C భయపడకుము
D దిగులుపడకుము
11/15
ఎవరు మనస్సున ధైర్యము వహించి "నిబ్బరము" కలిగి ఉండేదరు?
A నీతి కొరకు కనిపెట్టువారు
B క్షేమముకొరకుకనిపెట్టువారు
C కరుణ కొరకు కనిపెట్టువారు
D యెహోవా కొరకు కనిపెట్టువారు
12/15
నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను, "నిబ్బరము" గలిగి ధైర్యముగా నుండుము ఈ వాక్యము యొక్క రిఫరెన్స్ తెలుపండి?
A యెహొషువ 3:6
B యెహొషువ 6:6
C యెహొషువ 1:6
D యెహొషువ 7:6
13/15
నీమాట వినని వారందరు మరణశిక్ష నొందుదురు గనుక నీవు "నిబ్బరము" గలిగి ధైర్యము తెచ్చుకొనవలెనని యెహోషువకు ఎవరు ఉత్తరమిచ్చిరి?
A మోషే
B అహరోను
C ఇశ్రాయేలియులు
D యెహోవా
14/15
యెహోవా నీవు "నిబ్బరము" గలిగి జాగ్రత్తపడి బహు ధైర్యముగానుండి, మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన దేనిచొప్పున చేయవలెనని యెహోషువతో చెప్పెను?
A న్యాయవిధులు
B యాజక ధర్మశాస్త్రము
C ధర్మశాస్త్రము
D వాగ్దానదేశము
15/15
ధైర్యము తెచ్చుకొని దేనిని "నిబ్బరము" గా నుంచుకొని యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండవలెను?
A హృదయమును
B శరీరమును
C బంధుత్వమును
D విశ్వాసమును
Result: