"విమర్శ" అనే అంశం పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ మనలను మనమే విమర్శించుకొనినయెడల ఏమి పొందక పోదుము?

1 point

2➤ అబ్రాహాము సంతానము ఏ జనమునకు దాసులై యుందురో ఆ జనమును విమర్శచేయుదును అని ఎవరు చెప్పెను?

1 point

3➤ మనుష్యులకు వివాదము కలిగి ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు న్యాయాధిపతులు విమర్శించి తీర్పు తీర్చవలెను?

1 point

4➤ దేవుని ధర్మశాస్త్రమును బట్టి,యూదా, యెరూషలేములను గూర్చి విమర్శ చేయుటకు పంపబడినదెరు?

1 point

5➤ న్యాయవిమర్శయు మరియు ఏదియు కూడుకొనియున్నవి?

1 point

6➤ న్యాయవిమర్శలో దుష్టులును నీతిమంతుల సభలో ఎవరును నిలువరు?

1 point

7➤ న్యాయవిమర్శలో ఎవరి వ్యాజ్యెము గెలుచును?

1 point

8➤ "దేవుడు విమర్శచేయునప్పుడు ప్రతిక్రియను అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని, తీర్పులోనికి తెచ్చును" ఈ వాక్యము రిఫరెన్స్?

1 point

9➤ భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యెహోవా ఏవిధంగా విమర్శ చేయును?

1 point

10➤ నరహత్య చేయువాడు దేనికి లోనగును?

1 point

11➤ ఎవరు విమర్శకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు వారిని దోషులుగా ఎంచడు?

1 point

12➤ యేసు దేనిని బట్టి న్యాయవిమర్శకు దొరకక పోయెను?

1 point

13➤ నన్ను విమర్శించువాడు ప్రభువే అని పలికింది ఎవరు?

1 point

14➤ రాకడ సమయములో యేసు దేనినిబట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించును?

1 point

15➤ మనుష్యులు పలుకు ప్రతి మాటనుగూర్చియు విమర్శదినమున ఏమి చెప్పవలెను?

1 point

You Got