" క్రీస్తు శ్రమల ప్రవచనములు" గురించి బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1/15
యేసుక్రీస్తు అందరికి ఏమై యుండెను?
A ప్రభువు
B ప్రవక్త
C సేవకుడు
D పరిచారకుడు
2/15
ఎవరిని రక్షించుటకు క్రీస్తుయేసు లోకమునకు వచ్చెను?
A నీతిమంతులను
B పాపులను
C పవిత్రులను
D అపవిత్రులను
3/15
ఏమి పొందునంతగా క్రీస్తు విధేయత చూపెను?
A నిందలు
B దూషణలు
C సిలువమరణము
D కఠినదెబ్బలు
4/15
ఏమి చేయువారిలో ఎంచబడిన వాడుగా క్రీస్తు యుండెను?
A అన్యాయము
B పాపము
C అధర్మము
D అతిక్రమము
5/15
మన నిమిత్తము క్రీస్తును ఏమి చేయుట యెహోవాకు ఇష్టమాయెను?
A నలుగగొట్టుట
B విడిచిపెట్టుట
C మరచిపోవుట
D త్రోసివేయుట
6/15
క్రీస్తునందు ఏమి లేదు, ఆయన నోట ఏమి కనబడలేదు?
A దోషము పాపము
B పాపము - కపటము
C కపటము దోషము
D ద్వేషము - కలహము
7/15
క్రీస్తు మనకొరకు శాపమై దేని యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను?
A లోకము
B పాపము
C ధర్మశాస్త్రము
D అతిక్రమము
8/15
" మ్రానుపై వ్రేలాడు ప్రతివాడు శాపగ్రస్తుడు" అని ప్రవచించినదెవరు?
A ఏలియా
B ఎలీషా
C అబ్రాహాము
D మోషే
9/15
ఇశ్రాయేలీయులలో కొందరు విలువకట్టినవాని యొక్క దేనిని ముప్పదితులముల వెండికి తీసుకొని కుమ్మరివానికిచ్చిరి?
A సొత్తును
B సంపాద్యమును
C క్రయధనమును
D బంగారమును
10/15
"విలువకట్టినవాని క్రయధనమైన ముప్పది వెండినాణెములు తీసుకొని కుమ్మరివాని పొలమున" కిచ్చెననే ప్రవచనము ఎక్కడ కలదు?
A యెషయా 53:7
B మీకా 6:2
C నిర్గమకాండము 20:6
D జెకర్యా 11:12,13
11/15
ఎవరు యేసు యొక్క వస్త్రములు పంచుకొని, ఆయన అంగీకొరకు చీట్లు వేసిరి?
A సైనికులు
B సేవకులు
C బాటులు
D కావలివారు
12/15
" వారు నా వస్త్రమును తమలో పంచుకొని నా అంగీకొరకు చీట్లు వేసిరి" అనే ప్రవచనము ప్రవచించినదెవరు?
A జెకర్యా
B దావీదు
C యెషయ
D యిర్మీయా
13/15
"నాదేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివని"క్రీస్తు ఎలా కేకవేసెను?
A గట్టిగా
B గంభీరముగా
C బిగ్గరగా
D పెద్దగా
14/15
"నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివనే "ప్రవచనము ఎక్కడ కలదు?
A జెకర్యా 4:5
B యెషయా 53:4
C యిర్మీయా 8:8
D కీర్తనలు 22:1
15/15
దేని ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతిపొందెను?
A నిశ్చయము
B ప్రవచనము
C సువార్త
D లేఖనము
Result: