"పెందలకడ" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ "పెందలకడ" అనగా ఏమిటి?

1 point

2➤ " పెందలకడ"లేచి తన జనులతో మాటలాడినదెవరు?

1 point

3➤ తన జనులయందు ఏమిగల వాడై యెహోవా "పెందలకడ" లేచి వారి యొద్దకు తన దూతల ద్వారా వర్తమానము పంపెను?

1 point

4➤ మోషే యెహోవా తనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు "పెందలకడ" లేచి ఏమి చేత పట్టుకొని సీనాయి కొండ ఎక్కెను?

1 point

5➤ "పెందలకడ" లేచి యెహోవా పంపుచున్న సేవకులైన ప్రవక్తలమాటలను జనులు వినకపోవుట వలన దేనికి చేసినట్లుగా వారున్న మందిరమునకు చేసెదననెను?

1 point

6➤ ఎవరు పట్టణపు అధికారులను సమకూర్చుకొని "పెందలకడ"లేచి యెహోవా మందిరమునకు పోయెను?

1 point

7➤ "పెందలకడ" లేచి యెహోవా తన జనులతో ఎలా మాట్లాడెను?

1 point

8➤ "పెందలకడ" లేచి యెహోవా పంపిన దూతలను జనులు ఏమి చేయుచుండిరి?

1 point

9➤ నా మాట వినుడని యెహోవా "పెందలకడ"లేచి చెప్పుచు వచ్చినను,తమ దుష్టహృదయములో పుట్టు దేని చొప్పున జనులు ఆయన మాట వినకపోయిరి?

1 point

10➤ యెహోవా "పెందలకడ" లేచి జనులకు బోధించినను వారు ఆయన వైపు ఏమి త్రిప్పుకొనిరి?

1 point

11➤ "పెందలకడ"లేచి ఎక్కడికి పోదము రమ్మని షూలమ్మితీ తన ప్రియుడైన క్రీస్తుతో అనెను?

1 point

12➤ క్రీస్తు "పెందలకడ"లేచి యింకను చీకటి యుండగానే ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్ధించెను?

1 point

13➤ ప్రజలందరు యేసు మాట వినుటకు ఎక్కడ యున్న ఆయన యొద్దకు "పెందలకడ"వచ్చుచుండిరి?

1 point

14➤ ఆదివారమున ఇంకా చీకటిగా నున్నప్పుడు ఎవరు "పెందలకడ" యేసు సమాధి యొద్దకు వచ్చెను?

1 point

15➤ యెహోవా "పెందలకడ"లేచి తన జనుల యొద్దకు పంపిన ప్రవక్తలను వారు ఏమి చేయుచు వచ్చిరి?

1 point

You Got

Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App