"జాములు"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ యేసు జన్మించే సమయమునకు రాత్రిని ఎవరు, ఎన్ని జాములుగా చేశారు?

1 point

2➤ ఏ జామున దాసులు మెలకువగా ఉండి ప్రభువును కనుగొనవలెను?

1 point

3➤ ఎవరు మధ్యరాత్రివేళ దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచునుండిరి?

1 point

4➤ " రేయి " అనగా నేమి?

1 point

5➤ యోసేపు ఏ సమయమునందు బెన్యామీనునకు భోజనము సిద్ధపరిచెను?

1 point

6➤ మధ్యరాత్రియందు ఎవరు ఉలికిపడి తిరిగి చూచినప్పుడు, ఒక స్త్రీ అతని కాళ్లయొద్ద పండుకొని యుండెను?

1 point

7➤ "రేయి మొదటి జాము" అనగా ఏ సమయమున ప్రార్ధించాలి?

1 point

8➤ హెబ్రీయులు రాత్రిని ఎన్ని జాములుగా పిలుస్తారు?

1 point

9➤ రాత్రివేళ ఏమి కలుగును?

1 point

10➤ ఏ సమయమును రెండవ జాముగా చెప్పబడినది?

1 point

11➤ నరహంతకుడునరహంతకుడునరహంతకుడు ఎప్పుడు దొంగతనము చేయును?

1 point

12➤ ఉదయం 3-6గంటల సమయమును ఏ జాముగా చెప్పబడినది?

1 point

13➤ రెయి మొదటి జామున నీళ్ళు కుమ్మరించునట్లు ఎక్కడ హృదయమును కుమ్మరించవలెను?

1 point

14➤ ఏ వేళయందు నీకొదేమను పరిసయ్యుడు ప్రభువు యొద్దకు వచ్చెను?

1 point

15➤ అర్ధరాత్రి 12-3 గంటల సమయమును ఎన్నవ జాముగా పిలువబడినది?

1 point

You Got