"దేవదూతలు" అనే అంశం పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ "దేవదూతలు" అనగా ఎవరు?

1 point

2➤ పరిశుద్ధగ్రంధములో "దేవదూతలు"అని ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావించబడెను?

1 point

3➤ దేవుడు తన "దూతలును"వేటిగా చేసియుండెను?

1 point

4➤ అపవాదితో వాదించిన ప్రధాన "దూత" పేరేమిటి?

1 point

5➤ మహా "దూతలు"అని ఎవరికి పేరు?

1 point

6➤ "దేవదూతలు"తనను ఎదుర్కొన వచ్చిన చోటికి యాకోబు ఏమని పేరు పెట్టెను?

1 point

7➤ మరియ యొద్దకు పంపబడిన "దేవదూత"ఎవరు?

1 point

8➤ దేవుడు తన "దూతల"యందు ఏమి కనుగొనుచున్నాడు?

1 point

9➤ తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక తన నివాసస్థలమును విడిచిన "దేవదూతలను" దేవుడు కటికచీకటిలో వేటిలో బంధించెను?

1 point

10➤ "దేవదూతలు" పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు దేని యందలి కటికచీకటిగల బిలములలోనికి త్రోసివేసెను?

1 point

11➤ మనము "దేవదూతలకు" తీర్పు తీర్చుదుమని యెరుగరా?అని పౌలు ఏ సంఘముతో అనెను?

1 point

12➤ యేసును శోధించిన తర్వాత అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా,"దేవదూతలు"వచ్చి ఆయనకు ఏమి చేసిరి?

1 point

13➤ దేవదూతల"కంటే కుమారుడైన క్రీస్తు ఎటువంటి నామము పొందెను?

1 point

14➤ భూమి యొక్క నాలుగుదిక్కులలో గాలి వీచకుండా ఎంతమంది "దేవదూతలు" వాయువులను పట్టుకొనియుండెను?

1 point

15➤ దూతల"కంటె కొంచెము తక్కువవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము పొందినందున దేనితో కిరీటము ధరించిన వానిగా మనము ఆయనను చూచుచున్నాము?

1 point

You Got