"స్త్రీ" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ "స్త్రీ" పురుషుని యొక్క ఏమియై యున్నది?

1 point

2➤ "స్త్రీలు"ఏమి గలవారై యుండవలెను?

1 point

3➤ గుణవతియైన "స్త్రీ"ఏమిగల ఉపదేశము చేయును?

1 point

4➤ యోగ్యురాలైన "స్త్రీ"తన పెనిమిటికి ఏమై యుండును?

1 point

5➤ ఏమి గల "స్త్రీ"ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రధానపట్టణము ఆబేలు నిర్మూలము కాకుండా కాపాడెను?

1 point

6➤ యూదా రాజ్య వారసత్వము నాశనము కాకుండా కాపాడిన "స్త్రీ"ఎవరు?

1 point

7➤ ఎలీషాకు ఆతిథ్యము ఇచ్చిన షూనేము పట్టణ ఘనురాలైన "స్త్రీ"పేరేమిటి?

1 point

8➤ ఏథెన్సులో పౌలును హత్తుకొని విశ్వసించిన "స్త్రీ"ఎవరు?

1 point

9➤ యేసు వచ్చినపుడు బేతనియలో జరిగిన విందులో ఉపచారము చేసిన "స్త్రీ"ఎవరు?

1 point

10➤ పూర్వము దేవుని ఏమి చేసిన "స్త్రీలు" తమ స్వపురుషులకు లోబడియుండిరి?

1 point

11➤ ప్రభువునకు వలె మీ సొంతపురుషులకు లోబడియుండుమని ఏ సంఘపు "స్త్రీలకు"పౌలు వ్రాసెను?

1 point

12➤ ధైవభక్తిగల "స్త్రీలు"వేటిచేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొనవలెను?

1 point

13➤ "స్త్రీలు "ఎక్కడ మౌనముగా నుండవలెను?

1 point

14➤ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పర్చుకొనిన "స్త్రీ"ఎవరు?

1 point

15➤ పరిచర్య చేయు "స్త్రీలు"ఏమియై యుండవలెను?

1 point

You Got