"ఉదయము" అను అంశాము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu bible quiz || Bible Quiz in Telugu

1/15
ఎవరు "ఉదయము"నందు ఎరను తినును?
A బెన్యామీను
B యోసేపు
C లేవి
D యూదా
2/15
ఉదయమునందు ఎప్పుడు లేచి మోషే రెండురాతిపలకలను చేతపట్టుకొని సీనాయి కొండ యెక్కెను?
A వేకువనే
B పెందలకడ
C మూడవ జామున
D తెల్లవారగానే
3/15
సాయంకాలము మొదలుకొని "ఉదయము"వరకు దీపము వెలుగునట్లుగా ఎవరు దాని చక్కపరచవలెను?
A మోషే
B ఈతామారు
C ఆహరోను
D ఎలియాజరు
4/15
సాయంకాలము మొదలుకొని "ఉదయము"వరకు ఎటువంటి ఆకారము మందిరము మీద నుండెను?
A మేఘము
B వృక్షము
C పర్వతము
D అగ్ని
5/15
యెహోవా మాట వినని యెడల కలుగు భయము చేత "ఉదయమున"అయ్యో ఎప్పుడు సాయంకాలమగునని ఎవరు ఆనుకొందురు?
A ఐగుప్తీయులు
B ఎదోమీయులు
C ఇశ్రాయేలీయులు
D మోయాబీయులు
6/15
"ఉదయమున"ఎవరు లేవగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎత్తికొని మోసిరి?
A కాలేబు
B యెహోషువ
C ఆహరోను
D ఎలియాజరు
7/15
"ఉదయమున"ఎవరి ఉపపత్ని యింటి ద్వారము నొద్ద పడియుండెను?
A లేవీయుని
B ఎఫ్రాయిమీయుని
C దానీయుని
D గాదీయుని
8/15
రూతు వచ్చి "ఉదయము"మొదలుకొని బోయజు పొలములో ఏమి ఏరుకొనుచుండెను?
A రాలిన ఫలములు
B పరిగె
C విత్తనములు
D ఆకుకూరలు
9/15
నీవు "ఉదయమున "జాగ్రత్తపడి ఎక్కడ దాగియుండమని యోనాతాను దావీదుతో అనెను?
A ప్రాకారము వద్ద
B ప్రాచీన దుర్గమందు
C రహస్యస్థలమందు
D మరుగైన చోటుయందు
10/15
జగడమునకు నీవు పిలువక పోయిన యెడల "ఉదయముననే"జనులందరు తిరిగిపోవుదురని యోవాబు ఎవరితో అనెను?
A సౌలుతో
B యోనాతానుతో
C లాకీషుతో
D అబ్నేరుతో
11/15
ఎవరు పిలిచిన బయలు ప్రవక్తల "ఉదయము"మొదలుకొని మధ్యాహ్నము వరకు దాని ప్రార్ధించిన ప్రత్యుత్తరమిచ్చువాడు లేకపోయెను?
A ఏలీయా
B ఓబద్యా
C ఎలీషా
D బయేషా
12/15
యెహోవా త్రవ్వమనిన గుంటలలో నీళ్ళమీద సూర్యుడు ప్రకాశింపగా"ఉదయమునందు" ఎవరికి ఆ నీళ్ళు రక్తము వలె కనబడెను?
A ఎదోమీయులకు
B మోయాబీయులకు
C రేకాబీయులకు
D హెజెరేయులకు
13/15
ఉదయమున"అస్తమయమునఆనుదినము దహనబలి యెహోవాకు అర్పించుటకై ఎవరు యాజకులను నియమించెను?
A సౌలు
B సమూయేలు
C దావీదు
D నాతాను
14/15
"ఉదయము"అయినప్పుడు ప్రధానయాజకులు ప్రజల పెద్దలు యేసును చంపవలెనని ఆయనను బంధించి ఎవరికి ఆప్పగించిరి?
A హేరోదుకు
B నీకోదేముకు
C కాయపకు
D పొంతిపిలాతునకు
15/15
"ఉదయమున"నీ యొక్క దేనితో మమ్మును తృప్తిపరచుమని మోషే యెహోవాకు ప్రార్ధించెను?
A కృపతో
B దయతో
C ప్రేమతో
D జాలితో
Result: