"సమృద్ధి" అనే అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz On "Abundance" | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz

1/15
అరణ్యములో యెహోవా బండలు చీల్చి దేనియంత "సమృద్ధి" గా ఇశ్రాయేలియులకు నీరు త్రాగనిచ్చెను?
A ప్రదేశమంత
B సముద్రమంత
C ప్రయాణమంత
D ఆకాశమంత
2/15
మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నిత్యరాజ్యములో ఏది మీకు "సమృద్ధిగా" అనుగ్రహింపబడును?
A జీవజలము
B ప్రవేశము
C నిత్యతీర్పు
D విశ్వాసము
3/15
గొర్రెలకు దేనిని "సమృద్ధి" గా కలిగించుటకు యేసుక్రీస్తు వచ్చెను?
A విశ్రమము
B స్థలము
C నాశనము
D జీవము
4/15
ఎవరికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన"సమృద్ధి" కంటె శ్రేష్టము?
A భక్తిగలవానికి
B నీతిమంతునికి
C విధేయునికి
D జ్ఞానవంతునికి
5/15
మోషే తన చెయ్యి యెత్తి ఎన్ని మారులు తన కఱ్ఱతో బండను కొట్టగా నీళ్లు "సమృద్ధి" గా ప్రవహించెను?
A మూడుమారులు
B ఐదుమారులు
C ఏడుమారులు
D రెండుమారులు
6/15
సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో దేనిని మీలో "సమృద్ధి" గా నివసింపనియ్యవలెను?
A కృపసహితమును
B క్రీస్తు వాక్యమును
C అభిషేకమును
D విశ్వాసవాక్కులను
7/15
ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడు వేటిని "సమృద్ధిగా" బయలుపరచెను?
A సత్య మార్గములను
B వాగ్దానదేశములను
C సత్య సమాధానములను
D ఎడారిలో ఊటలను
8/15
జన "సమృద్ధి" కలుగుటచేత రాజులకు ఏమి వచ్చును?
A గెలుపు
B ఘనత
C క్షయము
D సంపద
9/15
దేవా, నీ స్వాస్థ్యము మీద నీవు దేనిని "సమృద్ధి" గా కురిపించితివి?
A వర్షము
B కలిమి
C దీవెన
D వాక్యము
10/15
ఎవరికి తమ ధన "సమృద్ధి" చేత నిద్రపట్టదు?
A ఐశ్వర్యవంతులకు
B కష్టజీవులకు
C యథార్థవంతులకు
D సామంతులకు
11/15
ధనవంతులు తమకు కలిగిన "సమృద్ధి లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని ఎవరు తన లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెను?
A పాపాత్మురాలు
B నిష్కళంకురాలు
C బీద విధవరాలు
D షూనేమీయురాలు
12/15
ఏ దేశములో "సమృద్ధి" గా పంటపండిన యేడు సంవత్సరములలో భూమి బహువిరివిగా పండెను?
A కనాను
B మోయబు
C ఐగుప్తు
D మిద్యాను
13/15
ఎవరికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రియొద్ద ఎంతోమంది కూలివాండ్రకు అన్నము "సమృద్ధి" గా ఉన్నదనుకొనెను?
A ప్రియకుమారుని
B పెద్ద కుమారునికి
C పెండ్లి కుమారునికి
D చిన్నకుమారునికి
14/15
ధన "సమృద్ధి" నపేక్షించువాడు దానిచేత ఏమి నొందడు?
A మేలు
B కీడు
C తృప్తి
D లాభం
15/15
మీరు సర్వ"సమృద్ధి" గలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమస్త విధములైన దేనిని విస్తరింపచేయగలడు?
A వరమును
B కృపను
C ప్రేమను
D నీతిని
Result: