"నిద్ర" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ మొట్టమొదటగా "నిద్రలో"కల కనినదెవరు?

1 point

2➤ ఎవరు తన తొడమీద సమ్సోనును "నిద్రబుచ్చి అతని యేడు జడలను క్షౌరము చేయించెను?

1 point

3➤ నేను"నిద్రపోయి మేలుకొందును ఎంతమంది మోహరించినను నేను భయపడను అని దావీదు అనెను?

1 point

4➤ లేవకుండా "నిద్ర"పోవుచున్న సోమరి యొద్దకు ఎవరు వచ్చునట్లు దారిద్ర్యము వచ్చును?

1 point

5➤ ఆలసట చేత గాఢ "నిద్ర"పోయిన సీసెరాను మేకును కణతలలో దిగగొట్టి చంపినదెవరు?

1 point

6➤ "నిద్ర" మత్తు ఏమి ధరించుటకు కారణము?

1 point

7➤ దేనికి భయపడి "నిద్ర"యందు ఆసక్తి విడువవలెను?

1 point

8➤ యాకోబు యొక్క ఎవరికి ఒక నివాసస్థలము చూచువరకు నా కన్నులకు "నిద్ర"రానియ్యనని కీర్తనాకారుడు అనెను?

1 point

9➤ తటాక జలములు నదినీరు ఇంకి హరించిపోవునట్లు ఎవరు పండుకొనగా వారిని "నిద్ర"లేపజాలరు?

1 point

10➤ ఎవరు కొద్దిగా తినినను వారు సుఖ"నిద్ర" నొందుదురు?

1 point

11➤ యొహోవా సన్నిధిలో నుండి పారిపోయిన యోనా ఎక్కడికి పోవు ఓడ ఎక్కి దాని అడుగుభాగమున పండుకొని గాఢ"నిద్ర"పోయెను?

1 point

12➤ ప్రసంగించుచు మాటలాడుచుండగా ఎవరు గాఢ"నిద్ర"పోయి జోగి క్రిందపడి చనిపోయెను?

1 point

13➤ ఎవరు కలలు కని దాని గురించి మనస్సు కలతపడుట వలన అతనికి "నిద్ర"పట్టకయుండెను?

1 point

14➤ ఎవరికి తమ ధనసమృద్ధి వలన "నిద్ర"పట్టదు?

1 point

15➤ ఎవరిని కాపాడువాడు కునుకడు "నిద్ర"పోడు?

1 point

You Got