"జ్ఞాపకము" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ యెహోవా, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించితినో కృపతో "జ్ఞాపకము చేసికొనుమని ఎవరు కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థించెను?

1 point

2➤ నీవు ఏ స్థితిలోనుండి పడితివో అది "జ్ఞాపకము" చేసికొని ఏమి పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయవలెను?

1 point

3➤ నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు నన్ను "జ్ఞాపకము" చేసికొనమని యోసేపు ఎవరితో మనవి చేసెను?

1 point

4➤ పుచ్చుకొనుటకంటె ఇచ్చుట ధన్యము అని ఎవరు చెప్పిన మాటలు "జ్ఞాపకము" చేసికొనవలెను?

1 point

5➤ నా దేవా మందిర విషయములో నన్ను "జ్ఞాపక" ముంచుకొని, నేనుచేసిన ఉపకారములను మరువకుండుమని ఎవరు మనవి చేసెను?

1 point

6➤ దేవా యెహోవా, నీవు నీ భక్తుడైన దావీదునకు వాగ్దానము చేసిన కృపలను "జ్ఞాపకము" చేసికొనుమని ఎవరు ప్రార్థనచేసెను?

1 point

7➤ దేనిని పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు "జ్ఞాపక"ముంచుకొనవలెను?

1 point

8➤ ఐగుప్తులోనుండి వచ్చినప్పుడు త్రోవలో దేవుడైన యెహోవా ఎవరికి చేసిన దానిని "జ్ఞాపకముంచుకొనవలెను?

1 point

9➤ యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియున్న శ్రమను చూచి, నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరువక "జ్ఞాపకము" చేసికొనమని ఎవరు ప్రార్ధించెను?

1 point

10➤ ఏమి చేయువారి "జ్ఞాపకము" ను భూమిమీద నుండి కొట్టివేయుటకై యెహోవా సన్నిధి వారికి విరోధముగా నున్నది?

1 point

11➤ మీకు దేవుని వాక్యము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారిని "జ్ఞాపకము" చేసికొని, వారి యొక్క దేనిని శ్రద్ధగా తలంచుకొనుచు, వారి విశ్వాసమును అనుసరించవలెను?

1 point

12➤ యెహోవా ప్రభువా, దయచేసి నన్ను "జ్ఞాపకము" చేసికొని, దయచేసి యీసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచుమని ఎవరు మొఱ్ఱపెట్టెను?

1 point

13➤ ఎవరిని "జ్ఞాపకము" చేసికొనుట ఆశీర్వాదకర మగును?

1 point

14➤ నా యేలినవాడవగు నీకు, యెహోవా మేలు చేసిన తరువాత నీవు, నీ దాసురాలనగు నన్ను "జ్ఞాపకము" చేసికొనుమని ఎవరు దావీదుతో అనెను?

1 point

15➤ మనము ఏదశలోనున్నప్పుడు యెహోవా మనలను "జ్ఞాపకము" చేసికొనెను?

1 point

You Got