"చిన్నది" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఉపకారబుద్ధి కలిగిన మిక్కిలి చక్కనిదైన "చిన్నది" ఎవరు?

1 point

2➤ బానిసదేశములో పరాక్రమశాలి కుష్ఠరోగము శుద్ధి అగుటకు కారకురాలైన "చిన్నది"; ఏ దేశస్థురాలు?

1 point

3➤ పరాయిదేశ కుమార్తెలను చూడవెళ్ళి పరాభవము పొందిన "చిన్నది" ఎవరు?

1 point

4➤ ఫరో కుమార్తె యెదుట తన తమ్ముడికి రక్షణగా నిలిచిన "చిన్నది" ఎవరు?

1 point

5➤ తన తండ్రి దేవునికిచ్చిన మాట చొప్పున,దేవునికే అర్పణగా అర్పింపబడిన చిన్నదెవరు?

1 point

6➤ వృద్ధాప్యములో రాజైన దావీదునకు ఉపచారము చేసిన చిన్నదెవరు?

1 point

7➤ పొలములోనికి పరిగె ఏరుకొనుటకు వెళ్ళి ఆ పొలము యొక్క యజమాని కటాక్షము పొందిన మోయాబు చిన్నదాని పేరేమిటి?

1 point

8➤ యోహాను తలను బహుమానముగా అడుగుటకు తన తల్లిచేత ప్రేరేపింపబడిన "చిన్నది"; ఎవరి కుమార్తె?

1 point

9➤ రోమా చెరసాలలో అపోస్తులుడైన పౌలు వ్రాసిన పత్రికలను సంఘమునకు చేరవేసిన "చిన్నదాని" పేరు తెల్పండి?

1 point

10➤ సోదెచెప్పుట చేత తన యజమానులకు బహులాభము సంపాదిస్తున్న "చిన్నదానికి", పట్టిన దెయ్యము పేరు?

1 point

11➤ తన అన్న చేతిలో వంచింపబడిన సుందరివతియైన"చిన్నదాని" పేరేమిటి?

1 point

12➤ సంఘములో బాల్యకాలమునుండి బహుగా ప్రయాసపడిన "చిన్నది"ఎవరు?

1 point

13➤ అపోస్తులుడైన పేతురు స్వరము గుర్తుపట్టిన "చిన్నదాని" పేరు తెలపండి?

1 point

14➤ చనిపోయి తిరిగి ప్రభుయేసుక్రీస్తు ద్వారా లేపబడిన "చిన్నది",ఎవరి కుమార్తె?

1 point

15➤ "తలితాకుమీ" అనగా అర్ధమేమిటి?

1 point

You Got