"విజ్ఞపన part 1"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ "నిశ్చయముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించి యున్నాడు ఆయన నా విజ్ఞాపన ఆలకించియున్నాడు" పై వాక్యము యొక్క రిఫరెన్స్ చెప్పండి?

1 point

2➤ యెరూషలేము నీకు ప్రతిష్ఠితమైన పర్వతము; ఆ పట్టణముమీదికి వచ్చిన నీ కోపమును నీ రౌద్రమును తొలగనిమ్మని నీ(యెహోవా) వేటినిబట్టి దానియేలు విజ్ఞాపనము చేసెను?

1 point

3➤ ఎవరి నిమిత్తము పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపనచేయుచు మెలకువగా ఉండవలెను?

1 point

4➤ దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను వేటిచేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి?

1 point

5➤ "యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నా విజ్ఞాపనలకు చెవియొగ్గుము" ఎవరు యెహోవాతో ఈలాగు మనవి చేసెను?

1 point

6➤ ఎవరు దుర్మార్గులై తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినదానినిబట్టి వారు చేయు రోదన విజ్ఞాపనములు వినబడుచున్నవి?

1 point

7➤ నీ ప్రేమను గూర్చియు, ప్రభువైన యేసు యెడలను, సమస్త పరిశుద్ధులయెడలను నీకు కలిగియున్న విశ్వాసమును గూర్చియు నేను విని నా ప్రార్ధనలయందు నీ నిమిత్తము విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను. అని అపొస్తలుడైన పౌలు ఎవరితో అనెను?

1 point

8➤ ఎవరు తనద్వారా దేవునియొద్దకు వచ్చువారి పక్షమున,విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు?

1 point

9➤ ఎవరు కూర్చుండి యేడ్చి, కొన్ని దినములు దుఃఖముతో ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజ్ఞాపన చేసేను?

1 point

10➤ యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనలను ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఎవరిని విడిచి పోయెను?

1 point

11➤ అనాథయైన విధవరాలు ఏకాకియైయుండి, దేవుని మీదనే నిరీక్షణనుంచుకొని, విజ్ఞాపనలయందును ప్రార్థనలయందును రేయింబగలు ఏవిధంగా ఉండును?

1 point

12➤ భీతిచెందినవాడనై నీకు(యెహోవాకు ) కనబడకుండ నేను(దావీదు) నాశనమైతినని, నీకు నేను మొఱ్ఱపెట్టగా నీవు నా వేటిని ఆలకించితివి?

1 point

13➤ ఎస్తేరు రాణీ, నీ విజ్ఞాపన ఏమిటి? అది నీకనుగ్రహింపబడును. అని ఎవరు అడిగెను?

1 point

14➤ ఎవరు గోనెపట్ట కట్టుకొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభువగు దేవుని యెదుట మనస్సును నిబ్బరము చేసికొనెను?

1 point

15➤ ప్రార్ధనచేయుచు దేనికొరకు నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనముయొక్క పాపమును ఒప్పుకొనుచు విజ్ఞాపన చేయుచుంటిని అని దానియేలు పలికెను.?

1 point

You Got