"వస్త్రములు" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ గోనెపట్టు తీసివేసి ఎటువంటి వస్త్రమును దేవుడు అనుగ్రహించును?

1 point

2➤ యెహోషువా యొక్క ఏ వస్త్రమును తీసివేయుమని దూత చెప్పెను?

1 point

3➤ యాజకులుకొరకు దేవుడు ఎటువంటి వస్త్రములు కుట్టించెను?

1 point

4➤ లెక్కింపజాలని సమూహము పరలోకములో ఎటువంటి వస్త్రములను ధరించుకొనెను?

1 point

5➤ ఎదుటివాని యెడల ఎటువంటి వస్త్రము ధరించుకొనవలెను?

1 point

6➤ సీయోనులో దు:ఖించువారికి దేవుడు ఎటువంటి వస్త్రములను ధరింపజేయును?

1 point

7➤ అంతఃపురములో నుండి వచ్చు రాణి ఎటువంటి పనిగల వస్త్రములు ధరించుకొని రాజు నొద్దకు తీసుకొని రాబడుచున్నది?

1 point

8➤ భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా దేవుడు ఏ వస్త్రమును పంపియున్నాడు?

1 point

9➤ యోబు దేనిని వస్త్రముగా ధరించుకొని యుండెను?

1 point

10➤ దేవాదిదేవుడు ఏమి వస్త్రము వలె కప్పుకొనెను?

1 point

11➤ ఆభరణములతో ఆలంకరించుకొనిన పెండ్లికుమార్తె రీతిగా దేవుడు వేటిని ధరింపజేసియున్నాడు?

1 point

12➤ దేవుడు మైలబట్టలు తీసివేసి, దోషమును పరిహరించి వేటితో ఆలంకరించెను?

1 point

13➤ యూదుల రాజైన యేసునకు సైనికులు ఎటువంటి వస్త్రములను తొడిగెను?

1 point

14➤ సీయోను కుమార్తెలు ఎటువంటి వస్త్రములు ధరించుకొనెడివారు?

1 point

15➤ గొర్రెపిల్ల భార్యకు ఎటువంటి సన్నని నారబట్టలు ఇవ్వబడెను?

1 point

You Got