"మరణము" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ ఎవరు మరణము నొందుట చేత యెహోవాకు సంతోషము లేదు?

1 point

2➤ ఎవరి ద్వారా మరణము వచ్చెను?

1 point

3➤ వేటిని మానుకొనిన మరణము నొందక దుష్టులు ఆవశ్యముగా బ్రదుకును?

1 point

4➤ ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి ఎలా కనబడినను తుదకు అది మరణమునకు చేరును?

1 point

5➤ నశించువారికి మరణార్ధమైన మరణపు వాసనగా ఉన్నామని ఎవరు అనెను?

1 point

6➤ ఎవరిని దూషించిన వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను?

1 point

7➤ మరణపు ముల్లు ఏమై యున్నది?

1 point

8➤ విశ్వాసమును బట్టి ఎవరు మరణము చూడకుండా కొనిపోబడెను?

1 point

9➤ మరణమును మృతులలోకమును ఎక్కడ పడవేయబడెను?

1 point

10➤ ఒకని జన్మదినము కంటే మరణ దినమే మేలు అని ఎవరు అనెను?

1 point

11➤ ఏ దినములలో మనుష్యులు మరణము వెదుకుదురు?

1 point

12➤ మరణము నుండి దేనిని యెహోవా తప్పించును?

1 point

13➤ సిలువ మరణము పొందునంతగా క్రీస్తు ఏమి చూపెను?

1 point

14➤ యేసుక్రీస్తు యొక్క దేని యందు మరణము మ్రింగబడెను?

1 point

15➤ ఎక్కడ మరణము ఇక యుండదు?

1 point

You Got