"పిల్లలు" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ పిల్లలారా, అన్ని విషయములలో మీ తలిదండ్రుల మాట వినుడి, ఇది ప్రభువునుబట్టి ఏమి చేయ తగినది?

1 point

2➤ చిన్నపిల్లలారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక --------,---------తో ప్రేమింతము?

1 point

3➤ మరణము వరకు సౌలు కుమార్తెయగు ఎవరు పిల్లలను కనకయుండెను.?

1 point

4➤ శత్రువులను పగతీర్చుకొనువారిని మాన్పివేయుటకై నీ విరోధులనుబట్టి ఎవరి యొక్క స్తుతుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి యున్నావు.?

1 point

5➤ చిన్న పిల్లలారా, వేటి జోలికి పోకుండ జాగ్రత్తగా ఉండుడి?

1 point

6➤ పిల్లలారా, ప్రభువునందు ఎవరికి విధేయులైయుండుడి?

1 point

7➤ మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడ ఏమి ఇచ్చుచున్నాడు.?

1 point

8➤ యెహోవా వాక్కు ఇదే లోబడని పిల్లలకు ------ పాపమునకు ఆలోచనచేయుదురు నా ఆత్మ నియమింపని పాపము కూర్చుకొనునట్లుగా వారు నన్ను అడుగక సంధిచేసికొందురు?

1 point

9➤ శరీరసంబంధులైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు సంతానమని యెంచ బడుదురు.?

1 point

10➤ ఎవరి మధ్యకు గొట్టె పిల్లలను పంపినట్టు నేను మిమ్మును పంపుచున్నాను అని యేసుక్రీస్తు అనెను?

1 point

You Got