"సేవించుట" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ దేనియందు తీవ్రత గలవారై ప్రభువును "సేవించుడి".?

1 point

2➤ నేను నా యింటివారు యెహోవాను "సేవించెదము" అని ఎవరు చెప్పెను.?

1 point

3➤ -------తో యెహోవాను "సేవించుడి" ------చేయుచు ఆయన సన్నిధికి రండి.?

1 point

4➤ పండ్రెండు గోత్రములవారు ఎడతెగక దివారాత్రులు దేవుని "సేవించుచు" ఏమి పొందుదుమని నిరీక్షించుచున్నారు.?

1 point

5➤ వారు ఆలకించి ఆయనను "సేవించిన" యెడల తమ దినములను ------గాను తమ సంవత్సరములు -------గాను వెళ్లబుచ్చెదరు.?

1 point

6➤ ఎవరు ఎన్ని సంవత్సరములు విధవరాలై యుండి,దేవాలయము విడువక ఉపవాస ప్రార్ధనలతో రేయింబగళ్లు "సేవ" చేయుచుండెను.?

1 point

7➤ నీవు అనుదినము తప్పక "సేవించుచున్న" నీ దేవుడే నిన్ను రక్షించునని ఎవరు ఎవరితో చెప్పెను.?

1 point

8➤ నీ దేవుడైన యెహోవానే "సేవింప" వలెను, అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును, నీ పానమును ఏమి చేయును నీ మధ్యనుండి ఏమి తొలగించును.?

1 point

9➤ ఎవరు ఆయనను "సేవించుచు" ఆయన ముఖదర్శనము చేయుచుందురు.?

1 point

10➤ నేను నియమింపబోవు ఏది రాగా వారు నావారై నా స్వకీయసంపాద్యమై యుందురు; తండ్రి తన్ను "సేవించు" ఎవరిని కనికరించునట్టు నేను వారిని కనికరింతునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.?

1 point

You Got