"మంచి" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Bible Quiz on Good | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1/15
దేవుడు ఎవరి యెదుట తన "మంచితనమును" కనుపరచెదననెను?
A అబ్రాహాము
B యాకోబు
C మోషే
D దావీదు
2/15
దేవుడు దేనిని చూచినప్పుడు "చాలా మంచిదిగా"కనబడెను?
A ఆకాశమును
B సృష్టి యావత్తు
C సముద్రములను
D వృక్ష, జంతువులను
3/15
నజరేతులో నుండి "మంచిదైన"ఎవరిని నతనయేలు చూచెను?
A యేసుక్రీస్తును
B ప్రవక్తలను
C శిష్యులను
D యాజకులను
4/15
యెహోవా కన్నులు ఎక్కడ చెడ్డవారిని, "మంచివారిని" చూచును?
A గృహములో
B ప్రతిస్థలములో
C మందిరములో
D సమాజములో
5/15
ఆత్మఫలములో "మంచితనము" ఎన్నవది?
A మూడవది
B ఐదవది
C ఆరవది
D రెండవది
6/15
క్రీసుయేసు యొక్క "మంచిసైనికుని" వలె ఏమి అనుభవించాలి?
A కష్టము
B నష్టము
C బాధ
D శ్రమ
7/15
"మంచివాడు"తన పిల్లపిల్లలను ఏమి చేయును?
A ప్రవీణులను
B విద్యావంతులను
C ఆస్తికర్తలను
D గొప్పవారిని
8/15
నా శరీరమందు "మంచి" ఏదియు నివసింపదని 80. ఎవరు అనెను?
A యోహాను
B పౌలు
C లూకా
D మత్తయి
9/15
దావీదు రాజు ఎవరిని "మంచివాడు" అనెను?
A అహిమయస్సును
B అబ్షాలోమును
C అబ్నేరును
D అబీషైను
10/15
"మంచివాని" స్వభావము వానికి ఏమి ఇచ్చును?
A ఘనత
B సంతోషము
C కీర్తి
D గొప్పపేరు
11/15
చెడ్డవారి మీద,"మంచివారి మీద దేవుడు ఎవరిని ఉదయింపజేయును?
A వేకువచుక్కను
B నక్షత్రములను
C తన సూర్యుని
D చంద్రుని
12/15
"మంచి"నేలను పడిన విత్తనము ఎలా ఫలించెను?
A ముప్పదంతలుగా
B ఆరువదంతలుగా
C నూరంతలుగా
D పైవన్నియును
13/15
ఏమి విడిచిపెట్టక పోయిన దయ నొంది "మంచి"వాడవని అనిపించుకొందువు?
A కీర్తిఘనత
B దయ సత్యమును
C మంచి ప్రవర్తన
D శక్తి బలము
14/15
భళా, "మంచిదాసుడా; అని యజమానుడు తానిచ్చిన తలాంతులకు రెట్టింపు సంపాదించిన వారితో అనెను?
A సామర్ధ్యముగల
B ధైర్యముగల
C నమ్మకమైన
D విశ్వాసముగల
15/15
మంచి పోరాటము పోరాడి, పరుగు కడముట్టించి,విశ్వాసము కాపాడుకొనిన ఏది మనకొరకు యుంచబడియుండును?
A మహిమకిరీటము
B భూషణకిరీటము
C రాజకీయమకుటము
D నీతికిరీటము
Result: