"వాగ్దానము" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ "వాగ్దానము"అనగా నేమి?

1 point

2➤ దేవుడు మొదట ఎవరికి "వాగ్దానము" చేసెను?

1 point

3➤ "వాగ్దానము" చేసిన దేవుడు నెరవేర్చుటకు ఎటువంటివాడు?

1 point

4➤ దేనిని గూర్చిన "వాగ్దానము" విశ్వాసము వలన మనకు లభించునట్లు క్రీస్తు మనకొరకు శాపమాయెను?

1 point

5➤ విశ్వాసమును బట్టి ఎవరు "వాగ్ధానము" చేసినవాడు నమ్మదగినవాడను కొనెను?

1 point

6➤ ఏది ఇప్పుడు, రాబోవు జీవము విషయములో "వాగ్ధానముతో" కూడినదైయుండును?

1 point

7➤ మన పితరులు"వాగ్దానఫలము"అనుభవింపకపోయినను దూరము నుండి చూచి ఏమి చేసిరి?

1 point

8➤ దేవుని "వాగ్దానములు"ఎన్నియైనను, అవి ఎవరి యందు అవునన్నట్టుగానే యుండెను?

1 point

9➤ విశ్వాసము, ఓర్పు చేత "వాగ్ధానములను" ఏమి చేసుకొనిన వారిని పోలి నడచుకోవాలి?

1 point

10➤ ఎవరు క్రీస్తుయేసు నందు "వాగ్ధానములో" పాలివారై యుందురు?

1 point

11➤ ఆయనకు"వారసులైన వారికి దేవుడు తన యొక్క ఏమి నిశ్చలమని ఉద్దేశించెను?

1 point

12➤ "వాగ్దానము" గూర్చి సందేహింపక దేవునిని ఏమి చేయవలెను?

1 point

13➤ నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రినితల్లిని సన్మానించుము,అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడవగుదువు; ఇది "వాగ్దానముతో" కూడిన ఏమియైయున్నది?

1 point

14➤ ఏమి అనుగ్రహింతుననునదియే దేవుడు మనకు చేసిన "వాగ్దానము"?

1 point

15➤ "వాగ్దానము చేయబడిన అబ్రాహము సంతానము ఎవరు?

1 point

You Got