"నలువది" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ యేసు "నలువది" దినములు అరణ్యములో ఎవరిచేత శోధింపబడుచుండెను?

1 point

2➤ ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా దృష్టికి దోషులు కాగా యెహోవా "నలువది" సంవత్సరములు వారిని ఎవరి చేతికి అప్పగించెను?

1 point

3➤ ఇశ్రాయేలీయులకు "నలువది" సంవత్సరములు ఎవరు న్యాయము తీర్చెను?

1 point

4➤ ఇక "నలువది" దినములకు ఏ పట్టణము నాశనమగునని, యోనా ప్రకటనచేసెను?

1 point

5➤ రెండువందల "నలువది" మణుగుల బంగారమును ఎవరు సొలొమోను రాజునకు పంపించెను?

1 point

6➤ అన్నపానములు మాని, ఎవరు కొండమీద "నలువది" పగళ్లు నలువది' రాత్రులు ఉండెను?

1 point

7➤ ఎవరు "నలువది" రెండు నెలలు పరిశుద్ధపట్టణమును కాలితో త్రొక్కుదురు?

1 point

8➤ ఎవరికి "నలువది" ఏండ్లు నిండ వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులైన తన సహోదరులను చూడవలెనన్న బుద్ధి పుట్టెను?

1 point

9➤ భోజనపు బలముచేత ఎవరు "నలువది" రాత్రింబగళ్లు ప్రయాణము చేసెను?

1 point

10➤ ఎవరి రథములకు "నలువది" వేల గుఱ్ఱపు శాలలు ఉండెను?

1 point

11➤ యేసుక్రీస్తు శ్రమపడిన తరువాత "నలువది " దినములవరకు శిష్యులకగపడుచు, వేటిని గూర్చి బోధించెను?

1 point

12➤ పౌలు ఎవరి చేత అయిదుమారులు ఒకటి తక్కువ "నలువది" దెబ్బలు తింటిని?

1 point

13➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశములో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన "నలువది"యవ సంవత్సరమున ఎవరు మృతినొందెను?

1 point

14➤ ఎవరి దేశమును ఇశ్రాయేలీయులకు స్వాధీనపరచవలెనని యెహోవా "నలువది" సంవత్సరములు అరణ్యమందు వారిని నడిపించెను?

1 point

15➤ యేసు సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణ్యములో నలువది దినములు వేటితో కూడ నుండెను?

1 point

You Got

Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App