"కనిపెట్టుట" అనే అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz On "Find out "| Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1/15
"కనిపెట్టు" అను పదము పరిశుద్ధగ్రంధములో ఎన్నిసార్లు కలదు?
A రెండువందల ఎనుబది
B నూట అరువది
C మూడువందల ఆరు
D తొంబది ఎనిమిది
2/15
యెహోవా కొరకు నేను ఎలా "కనిపెట్టు" కొంటినని దావీదు అనెను?
A ఓర్పుతో
B పట్టుదలతో
C నిరీక్షణతో
D సహనముతో
3/15
దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు ఏది మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు "కనిపెట్టు"చున్నది?
A ఆకాశము
B భూమి
C సృష్టి
D పర్వతశ్రేణి
4/15
ఏ దేశములోని జనులు యెహోవా తీర్పుల మార్గమున వచ్చుచున్నాడని "కనిపెట్టు"కొనుచున్నారు?
A షోమ్రోను
B యూదా
C తిర్సా
D సమరియ
5/15
యెహోవా యెదుట ఎలా యుండి ఆయన కొరకు "కనిపెట్టు"కొనవలెను?
A భయముగా
B జాగ్రత్తగా
C మౌనముగా
D భక్తిగా
6/15
మన యొక్క ఏమి పరలోకమందున్నది గనుక అక్కడ నుండి మన రక్షకుని నిమిత్తము "కనిపెట్టుకొని యున్నాము?
A పౌరస్థితి
B స్వాస్థ్యము
C నివాసము
D కిరీటము
7/15
యెహోవా కొరకు "కనిపెట్టు"వారు ఏమి నొందరు?
A అవమానము
B నింద
C శాపము
D సిగ్గు
8/15
ఏమి చేసెదననుకొన కుండా యెహోవా కొరకు "కనిపెట్టు"కొనవలెను?
A.నిందకు ప్రతికారము
B కీడుకు ప్రతికీడు
C చెడుకు ప్రతిఫలము
D మంచికి దుర్మార్గము
9/15
తన కొరకు "కనిపెట్టు" వారి విషయమై యెహోవా ఏమి సఫలము చేయును?
A తన కార్యము
B తన దర్శనము
C తన వాగ్ధానము
D తన నిబంధన
10/15
వ్యయసాయకుడు విలువైన దేని నిమిత్తము ఓపికతో "కనిపెట్టు"కొనును?
A మంచిపంట
B విస్తారధాన్యము
C గొప్పవచ్చుబడి
D భూఫలము
11/15
మన దేహము యొక్క దేని కొరకు "కనిపెట్టు" చు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము?
A విముక్తి
B విడుదల
C విమోచనము
D విశ్రాంతి
12/15
నిత్యజీవార్ధమైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేని కొరకు "కనిపెట్టు"కొనవలెను?
A కనికరము
B దీర్ఘశాంతము
C దయాళుత్వము
D కటాక్షము
13/15
తన కొరకు "కనిపెట్టు" కొని యుండువారి రక్షణ నిమిత్తము ఏమి లేకుండా క్రీస్తు రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును?
A శాపము
B దోషము
C పాపము
D దుష్టత్వము
14/15
ఏమి నివసించు క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి కొరకు "కనిపెట్టుచున్నాము?
A న్యాయము
B నీతి
C సత్యము
D ధర్మము
15/15
న్యాయము తీర్చు యెహోవా కొరకు "కనిపెట్టు"కొనువారందరు ఎవరు?
A శ్రేష్టులు
B మాన్యులు
C యోగ్యులు
D ధన్యులు
Result: