"చిగురు" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ బోయజు కుమారుని యొక్క కుమారుని పేరేమిటి?

1 point

2➤ యెష్షయి ఏమి అయినాడు?

1 point

3➤ యెష్షయి మొద్దు నుండి ఏమి పుట్టును?

1 point

4➤ యెష్షయి చిగురించే మొద్దు వేరుల నుండి ఏమి ఎదిగి ఫలించును?

1 point

5➤ దేవుడు చిగురును ఎలా రప్పించుచున్నాడు?

1 point

6➤ చిగురు ఎక్కడ నుండి చిగుర్చును?

1 point

7➤ యెష్షయి వేరు చిగురు నొద్ద ఎవరు విచారణ చేయుదురు?

1 point

8➤ చిగురు యెహోవాకు ఏమి కట్టును?

1 point

9➤ రాబోవు కాలములో ఎవరికి నీతిచిగురును యెహోవా పుట్టించును?

1 point

10➤ చిగురు ఏమి వహించుకొని సింహాసనాసీనుడై యేలును?

1 point

11➤ భూమి మీద ఏమి జరిగించును?

1 point

12➤ చిగురు సింహాసనాసీనుడై ఏమి చేయును?

1 point

13➤ చిగురు యొక్క దినములలో ఎవరు రక్షణ నొందును?

1 point

14➤ చిగురునకు ఏమని పేరు పెట్టుదురు?

1 point

15➤ చిగురు అనగా ఎవరు?

1 point

You Got