"విశ్వాసము"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ నీతిమంతుడు దేని మూలముగ బ్రదుకును?

1 point

2➤ అందుకు యేసు అమ్మా, నీ "విశ్వాసము" గొప్పది; నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె యేమినొందెను?

1 point

3➤ క్రీస్తుయేసు రక్తమునందలి "విశ్వాసము"ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచెను. దేవుడిప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనబరచునిమిత్తము, తాను నీతిమంతుడును యేసునందు "విశ్వాసము" గలవానిని ఎలా తీర్చువాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు చేసెను?

1 point

4➤ ఎవరు యేసు క్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలననే గాని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూలమున నీతిమంతుడుగా తీర్చబడడని యెరుగుదుము.?

1 point

5➤ నశించిపోవు సువర్ణము అగ్నిపరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది గదా? దానికంటె అమూల్యమైన మీ "విశ్వాసము" ఈ శోధనలచేత దేనికి నిలిచినదై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణ మగును?

1 point

6➤ "విశ్వాసము" నిరీక్షణ, ప్రేమ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో శ్రేష్ఠమైనది యేమిటి?

1 point

7➤ మీరు "విశ్వాసము"ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, మరి ఏమిటి?

1 point

8➤ ప్రాణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే క్రియలు లేని "విశ్వాసము"ను ఎటువంటిది?

1 point

9➤ మీరు ఎటువంటి వారు కాక, "విశ్వాసము" చేతను ఓర్పుచేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునట్లుగా మీలో ప్రతివాడును మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరిది వరకు కనుపరచిన ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కనుపరచవలెనని అపేక్షించు చున్నాము?

1 point

10➤ ప్రభువు మీరు యెంత "విశ్వాసము" గలవారైతే ఈ కంబళిచెట్టును చూచి నీవు వేళ్లతోకూడ పెల్లగింపబడి సముద్రములో నాటబడుమని చెప్పునప్పుడు అది మీకు లోబడును.

1 point

11➤ ఏ పట్టణపువారు వారి పట్టణము నలువది దినములకు నాశనమగునని దేవునియందు విశ్వాసముంచి ఉపవాస దినము చాటించి, ఘనులేమి అల్పులేమి అందరును గోనె పట్ట కట్టుకొనిరి.?

1 point

12➤ విశ్వాసమునుబట్టి ఎవరు వేగులవారిని సమాధాన ముగా చేర్చుకొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపక పోయెను.?

1 point

13➤ నా మాట విని నన్ను పంపినవానియందు విశ్వాసముంచువాడు ఏమి గలవాడు అని యేసు చెప్పెను.?

1 point

14➤ మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడ ముట్టించితిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని, ఇకమీదట నా కొరకు ఏ కిరీటముంచబడియున్నది అని పౌలు చెప్పెను.?

1 point

15➤ విశ్వాసమునుబట్టి ఎన్ని దినములవరకు ప్రదక్షిణము చేయబడిన తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను.?

1 point

You Got