"ఆసక్తి" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu bible quiz | Bible Quiz in Telugu

1➤ నీ ఇంటిని గూర్చిన "ఆసక్తి" నన్ను భక్షించుచున్నదని ఎవరు అనెను?

1 point

2➤ కృపావరములలో ఎటువంటివి "ఆసక్తితో" ఆపేక్షించవలెను?

1 point

3➤ ఏది పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము ఇదివరకు కనుపరచిన "ఆసక్తిని"కనుపరచవలెను?

1 point

4➤ దేవాసక్తితో పౌలు ఏ సంఘము యెడల "ఆసక్తి" కలిగియుండెను?

1 point

5➤ "ఆసక్తి" విషయములో ఏమి కాక యుండవలెను?

1 point

6➤ ప్రభువు యొక్క దేని యందు ఎప్పటికిని "ఆసక్తులై" యుండవలెను?

1 point

7➤ సత్ క్రియల యందు "ఆసక్తి"గల ప్రజలను తన కోసరము ఏమి చేసుకొని తన సొత్తుగా చేసుకొనుటకు యేసు తన్నుతాను అప్పగించుకొనెను?

1 point

8➤ మంచి విషయములలో "ఆసక్తి"గల వారైతే మీకు హానిచేయువాడెవడని, ఎవరు అనెను?

1 point

9➤ ఆత్మసంబంధమైన వరముల విషయమై "ఆసక్తి" గలవారు గనుక సంఘమునకు ఏమి కలుగునిమిత్తము వాటిని విస్తరింపచేయునట్లు ప్రయత్నము చేయవలెను?

1 point

10➤ ఎవరు దేవుని యందు "ఆసక్తి"గలవారని పౌలు సాక్ష్యమిచ్చెను?

1 point

11➤ ఎవరు దేవుని యందు "ఆసక్తి"గలవాడై ఇశ్రాయేలీయుల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేసెను?

1 point

12➤ ఘనులై యున్న ఎవరు "ఆసక్తితో" వాక్యమును అంగీకరించిరి?

1 point

13➤ ఏమి చేయుట "ఆసక్తితో" ఆపేక్షించవలెను?

1 point

14➤ ఎవరిలో విశ్వాసులైనవారు ధర్మశాస్త్రమందు "ఆసక్తి"గలవారు?

1 point

15➤ యెహోవాను గూర్చి నాకు కలిగిన "ఆసక్తిని" చూచుటకు నాతో కూడా రమ్మని ఎవరితో యెహూ అనెను?

1 point

You Got