"నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే" స్పెషల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ హనోకు ఎంతమంది కుమార్తెలను కనెను?

1 point

2➤ లెమెకు కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

3➤ సొలొమోను రెండవ కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

4➤ బహుసౌందర్యవతియైన అబ్షాలోము కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

5➤ హోషేయా కనిన కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

6➤ హెబెరు కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

7➤ యోబు మూడవ కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

8➤ చనిపోయి యేసుతో లేపబడిన సమాజమందిరపు అధికారి కుమార్తె ప్రాయమెంత?

1 point

9➤ షిమీకి ఎంతమంది కుమార్తెలు గలరు?

1 point

10➤ యెషయా ప్రవక్త కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

11➤ ఆషేరీయుని కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

12➤ మిర్యాము కుమార్తె పేరేమిటి?

1 point

13➤ అహరోనుకు ఎంతమంది కుమార్తెలు కలరు?

1 point

14➤ బోయజుకు ఎంతమంది కుమార్తెలు కలరు?

1 point

15➤ మనము దేవుని కుమారులము, "కుమార్తెలమై" యున్నామని ఎవరు చెప్పెను?

1 point

You Got

Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App