"శ్రమ"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఇశ్రాయేలీయులను "శ్రమ" పెట్టుటకు వారి చేత వెట్టి పనులు చేయించిన వారు ఎవరు?

1 point

2➤ ప్రతివాడును ఏ అధికారులకు లోబడి ఉండవలెను.?

1 point

3➤ ఎవరు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించును వారి "శ్రమ"లన్నిటిలోనుండి వారిని విడిపించును.?

1 point

4➤ అధికారులను ఎదిరించువాడు దేనిని ఎదిరించువాడు?

1 point

5➤ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి, ఎవరిని ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మివేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని "శ్రమ"లన్నిటిలోనుండి తప్పించెను?

1 point

6➤ యజమానులైన వారు ఎక్కడ వారికి యజమానుడున్నాడని తెలుసుకొనవలెను?

1 point

7➤ అధికారమును ఎదిరించువారు తమమీదకి తామే ఏమి తెచ్చుకుందురు.?

1 point

8➤ యేసును బట్టి కలుగు "శ్రమ"లోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడైన వ్యక్తి ఎవరు?

1 point

9➤ మనము ఎక్కడకు తిరిగి చేరువరకు ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందుము?

1 point

10➤ బాధపడువాని దినములన్నియు శ్రమకరములు సంతోషహృదయునికి నిత్యము ఏమి కలుగును.?

1 point

11➤ "లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి.."ఈ వాక్యము రిఫరెన్స్.?

1 point

12➤ దేనిని ప్రకటింపక పోయినయెడల నాకు శ్రమ అని పౌలు చెప్పెను.?

1 point

13➤ దాసులైన వారు యజమానులకు ఎటువంటి హృదయము కలవారై ఉండాలి?

1 point

14➤ దేవుడు మనలని దాసులని పిలువక ఏమని పిలుచుచున్నారు?

1 point

15➤ శరీర విషయమై యజమానులైన వారికి దాసులు ఏమై ఉండాలి?

1 point

You Got