"ఆహారము" అనే అంశం పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్|| Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ దేవుడు భూమిమీద నరులను సృష్టించక మునుపే వారి కొరకు ముందే దేనిని సృజించెను?

1 point

2➤ ఏమి అనుకొనకుండా సమృద్ధియైన ఆహారము గల దేశములోనికి ఎవరు తన ప్రజలను నడిపించెను?

1 point

3➤ దేనిని బలపరచు ఆహారమును దేవుడు పుట్టించెను?

1 point

4➤ అరచుచుండు పిల్లకాకులతో పాటు దేవుడు వేటికి ఆహారము ఇచ్చెను?

1 point

5➤ నిత్యజీవమునిచ్చు ఎటువంటి ఆహారము దేవుడు అనుగ్రహించును?

1 point

6➤ భూమి రాబడియైన దేనిని యెహోవా అనుగ్రహించును?

1 point

7➤ జీవాహారము ఎవరు?

1 point

8➤ దేవుడు పరలోకము నుండి ఎటువంటి ఆహారమిచ్చును?

1 point

9➤ దేవుడు తన ప్రజల ఆహారమును దేనితో నింపును?

1 point

10➤ ఆహారము కొరకు దేవుడు తన జనులకు ఎటువంటి వాటిని ఇచ్చెను?

1 point

11➤ ఆహారమును ఎక్కడవేసి ఏడుగురికి, ఎనమండుగురికి ఏమి పంచిపెట్టాలి?

1 point

12➤ ఎవరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి?

1 point

13➤ మనుష్యకుమారుని శరీరము అను ఆహారము తినుట వలన ఏమి కలుగును?

1 point

14➤ ఆహారమును దేవుని చేతిలో నుండి తీసుకొన జూచుచున్నవి?

1 point

15➤ ఆహారము వలన గాక దేనివలన ప్రతి మనుష్యుడు బ్రదుకును?

1 point

You Got