Telugu Bible Quiz On "First" | మొదట అనే అంశము పై బైబిల్ క్విజ్

1/30
యెహోవా దృష్టికి కృప పొందిన "మొదటి" వ్యక్తి ఎవరు.?
ⓐ నోవహు
ⓑ అబ్రాహాము
ⓒ మోషె
ⓓ దావీదు
2/30
ఇశ్రాయేలీయుల "మొదటి" రాజు ఎవరు.?
ⓐ సమూయేలు
ⓑ సంసోను
ⓒ దావీదు
ⓓ సౌలు
3/30
ఆకాశమునకంటునట్లు కట్టిన "మొదటి" గోపురం ఏది అది ఏ దేశములో ఉండేది.?
ⓐ బార్బెలు, రోమా
ⓑ బాబేలు, షినారు
ⓒ బాబేలు, ఐగుప్తు
ⓓ పైవి ఏవికావు
4/30
యేసు చేసిన "మొదటి" సూచక క్రియ ఏది? మరియు అది ఏ సువార్తలో ప్రస్తావించబడినది?
ⓐ నీటిని ద్రాక్షారసంగా మార్చుట, యోహాను
ⓑ ఐదు రొట్టెలు, రెండు చేపలు, మత్తయి
ⓒ రక్తస్రావము గల స్త్రీని స్వస్థ పరచుట, మార్కు
ⓓ పైవన్నీ
5/30
యూదుల "మొదటి" పండుగగా దేనిని ఆచరిస్తారు?
ⓐ పునరుద్ధాన పండుగ
ⓑ పస్కా పండుగ
ⓒ క్రీస్తు పుట్టిక
ⓓ తోరా చదవటం
6/30
ఎక్కువ కాలము బ్రతికిన "మొదటి" వ్యక్తి ఎవరు?
ⓐ ఆదాము
ⓑ నోవహు
ⓒ మెతూషెల
ⓓ అబ్రాహాము
7/30
సృష్టిలో "మొదట" చేయబడినది ఏమిటి రిఫరెన్స్ తో సహా తెలుపండి.?
ⓐ ఆకాశము,ఆదికాండము1:3
ⓑ మొక్కలను, ఆదికాండము 1:9
ⓒ వెలుగు,ఆదికాండము1:3
ⓓ జలచరములను, ఆదికాండము1:5
8/30
పరాక్రముగల "మొదటి" వేటగాడు?
ⓐ పేతురు
ⓑ నిమ్రోదు
ⓒ సమ్సోను
ⓓ కయీను
9/30
ఆదాము, హవ్వల "మొదటి" కుమారుడు?
ⓐ కయీను
ⓑ హేబేలు
ⓒ అబ్రాహాము
ⓓ నోవహు
10/30
నోవహు ఓడనుండి వెలుపలకి పంపిన "మొదటి" పక్షి?
ⓐ పావురం
ⓑ చిలుక
ⓒ కాకి
ⓓ గువ్వ
11/30
మరణించ కుండానే కొనిపోబడిన "మొదటి" వ్యక్తి?
ⓐ మోషే
ⓑ ఏలియా
ⓒ హనోకు
ⓓ ఏలిషా
12/30
ధర్మశాస్త్రమును రచించిన "మొదటి" వ్యక్తి?
ⓐ యెహోషువ
ⓑ మోషే
ⓒ పౌలు
ⓓ దావీదు
13/30
సర్వోన్నతుడైన దేవుని "మొదటి" యాజకుడు ఎవరు? ఇతని గురించి కొత్త నిబంధనలో ఎక్కడ చెప్పబడింది?
ⓐ మెల్కీసెదెకు,హెబ్రీయులకు
ⓑ మెల్కీసెదెకు,అపొస్తులకార్యములు
ⓒ అబ్రాహాము, మత్తయి
ⓓ పైవన్నీ
14/30
ఇశ్రాయేలీయులు చేసుకున్న "మొదటి" దేవత?
ⓐ దూడ
ⓑ దాగోను
ⓒ సర్పం
ⓓ పైవన్నీ
15/30
యెహోవా నరులతో మాట్లాడిన "మొదటి" మాట?
ⓐ ఫలించుడి
ⓑ కష్టపడండి
ⓒ నిద్రపోండి
ⓓ తినుడి
16/30
దేవుని కొరకు మందిరమును కట్టిఇచ్చిన "మొదటి" వ్యక్తి ఎవరు? అతను ఏ గోత్రమునకు చెందినవాడు?
ⓐ సొలొమోను, యూదా
ⓑ దావీదు, యూదా
ⓒ సమూయేలు,ఎఫ్రాయిము
ⓓ సౌలు,బెన్యామీను
17/30
మన్నుతో చేయబడిన"మొదటి" నరుడు?
ⓐ ఆదాము,అబ్రాహాము
ⓑ ఆదాము,హవ్య
ⓒ ఆదాము
ⓓ యాకోబు
18/30
హెబ్రీయుల "మొదటి" నెల?
ⓐ అబీబు
ⓑ కిస్లేపు
ⓒ సివాన్
ⓓ తేవేట్
19/30
"మొదట" గొడ్రాలుగా పిలవబడిన స్త్రీ?
ⓐ ఎలీసబెతు
ⓑ హన్నా
ⓒ రాహేలు
ⓓ శారాయి
20/30
దేవునిచే వేయబడిన "మొదటి" తోట ఏమిటి?
ⓐ ఏదోను తోట
ⓑ అంజూరపు తోట
ⓒ ద్రాక్ష తోట
ⓓ పైవేవి కావు
21/30
ప్రధాన యాజకుడిగా ప్రతిష్ఠింపబడిన "మొదటి" వ్యక్తి ఎవరు?
ⓐ మోషే
ⓑ ఎలియాజరు
ⓒ ఏలీ
ⓓ అహరోను
22/30
ఆదాము, హవ్వ "మొదట" ధరించినవి?
ⓐ ఆకులు
ⓑ చెట్ల వేరు
ⓒ ఫలములు
ⓓ పైవన్నీ
23/30
సృష్టిలో చంపబడిన "మొదటి" వ్యక్తి ఎవరు?
ⓐ హేబేలు
ⓑ లోతు
ⓒ ఏశావు
ⓓ అహరోను
24/30
దేవుడు ఆదామును అడిగిన "మొదటి" ప్రశ్న?
ⓐ ఆదామా నీవు ఎక్కడ దాగి ఉన్నావు
ⓑ ఆదామా నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు
ⓒ ఆదామా బయటకు రా
ⓓ ఆదామా నీవు ఎటు వెళ్లావు
25/30
బలిపీఠము కట్టి దహనబలి అర్పించిన "మొదటి" వ్యక్తి ఎవరు?
ⓐ అహరోను
ⓑ యాకోబు
ⓒ నోవహు
ⓓ అబ్రహాము
26/30
పదియవవంతు(దశమ భాగము) చెల్లించిన "మొదటి" వ్యక్తి?
ⓐ నోవహు
ⓑ అబ్రహాము
ⓒ దావీదు
ⓓ దానియేలు
27/30
సృష్టి ఆరంభములో "మొదటి" శూరులు?
ⓐ అమోరీయులు
ⓑ కనానీయులు
ⓒ రెఫీయులు
ⓓ నెఫీలులు
28/30
"మొదట" కట్టబడిన ఊరు ఏమిటి?
ⓐ హానోకు
ⓑ ఐగుప్తు
ⓒ పాలస్తీనా
ⓓ నోదు
29/30
మానవులలో "మొదటి" గొర్రెల కాపరి ఎవరు?
ⓐ హేబేలు
ⓑ దావీదు
ⓒ నాబాలు
ⓓ పైవారు అందరూ
30/30
క్రొత్త నిభందనలో చివరి నుంచి మొదటి పుస్తకం ఏది ?
మత్తయి సువార్త
ఆదికాండం
ప్రకటన గ్రంధం
మలాకి
Result:
Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App